Икономически университет – Варна

Мениджмънт на човешките ресурси

Квалификацията е разработена на основата на мисията на Икономическия университет и специалност “Мениджмънт” за създаване на условия за обучение през целия живот.

Важно условие за успеха на съвременната организация е управлението на човешките ресурси. Задачата на квалификацията по “Мениджмънт на човешките ресурси” е да се усвоят знания и умения за използване на набор от конкретни инструменти за осъществяване на това управление.

Тя е насочена към широк кръг от хора – от специалисти в практиката до студенти - бакалаври и магистри, които имат нужда от професионални знания в областта на мениджмънт на човешките ресурси.

Квалификацията по “Mениджмънт на човешките ресурси” се предлага в два основни модула:

Квалификацията по “Mениджмънт на човешките ресурси” (модул 1)

  1. Трудово право
  2. Набор и подбор на персонала
  3. Оценка на персонала
  4. Информационни системи за МЧР

Квалификацията по “Mениджмънт на човешките ресурси” (модул 2)

  1. Мотивация на персонала
  2. Работа в екип и междуперсонални отношения
  3. Лидерство и коучинг
  4. Възнаграждения и стимулиране на персонала

Продължителност на обучението: всеки модул е с хорариум 40 часа и продължителност 5 месеца.

Провеждането на присъствените занятия (във всеки модул) е съобразено с възможностите на участниците през почивните дни.

Участниците могат да избират от двата модула, както и да изучават и двата модула, за което получават отстъпка в цената.

Начало на модул 1: 18 януари 2020 г.

Сертифициране: След приключванe на всеки модул участниците получават свидетелство с присъдена професионална квалификация "Специалист човешки ресурси", издадено от Икономически университет - Варна.

Тук можете да изтеглите заявление за кандидатстване - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ