Икономически университет – Варна

Педагогика

Целта на обучението в специалност "Педагогика" е придобиване на знания и умения за професионално – педагогическа дейност. Дава се възможност за усвояване на професионални компетенции за планиране, организиране и провеждане на учебния процес в средните училища. 

В учебния план на квалификацията са застъпени основните дисциплини в областта на педагогиката, педагогическата психология и методиката на обучение.

Курсът на обучение на квалификацията е една година. Годишната такса е 750 лв. Занятията се провеждат един път в месеца - петък, събота и неделя. 

Завършилите получават професионална квалификация "Учител".

Срок на обучение: 2 семестъра.

Форма на обучение: задочна.

Могат да кандидатстват лица със завършено висше икономическо образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист", както и обучаващи се студенти.

Завършилите имат възможност да се реализират като учители в средните училища, възпитатели, ръководители в инспекторати и структури на управление на образованието.

Тук можете да изтеглите заявление за кандидатстване - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ