Икономически университет – Варна

Обучение по защита на класифицирана информация

Със свое Решение № 90‑I от 21.11.2023г. Държавната комисия по сигурността на информацията определи Икономически университет-Варна за обучаваща организация в областта на защитата на класифицираната информация за срок от 1 (една) година.

Икономически университет-Варна предлага краткосрочен курс по  ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И НЕЙНАТА ЗАЩИТА и  краткосрочен курс по функционално обучение за РАБОТА В РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ. Обучението ще се проведе на 29.02.2024г. и 01.03.2024г.  /четвъртък и петък/и ще бъде проведено при записване за участие на не по - малко от 4 човека.

При успешно завършване на курса обучаемите подписват Декларация приложение № 18 към чл. 159, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицирана информация, след което им се издава Удостоверение за преминато обучение, което се признава за валидно от контролиращите органи.

Такса за провеждане на курса – 300,00 лв.

Таксата за обучението може да бъде заплатена в касата на университета или чрез банков превод.

Обслужваща търговска банка:

УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

Във вносната бележка, в полето "Задължено лице" се изписва име /собствено, бащино и фамилно/, а за "Основание на плащане" се изписва "ЦПО, Обучение за защита на класифицирана информация"