Икономически университет – Варна

Първоначално обучение за работа с класифицирана информация и нейната защита

Със свое Решение № 93‑I от 18.11.2021 Държавната комисия по сигурността на информацията определи Икономически университет-Варна за обучаваща организация в областта на защитата на класифицираната информация за срок от 1 (една) година.

Икономически университет-Варна предлага краткосрочен курс по ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И НЕЙНАТА ЗАЩИТА. Курсът ще се проведе от 7 до 8 април 2022 г. и има за цел да даде на обучаемите първоначална подготовка, която да им позволи да заемат щатни длъжности или да изпълняват задачи, за които се изисква достъп до класифицирана информация.

Курсът ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки и изисквания.

При успешно завършване на курса обучаемите подписват Декларация приложение № 18 към чл. 159, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицирана информация, след което им се издава Удостоверение за преминато обучение, което се признава за валидно от контролиращите органи.

Такса за провеждане на курса – 200 лв.

 Заявление за записване