Икономически университет – Варна

Квалификационни курсове

Обучението на студентите по специалности е с продължителност 5 или 6 семестъра по одобрени от Академичния съвет учебни планове и учебни програми за всяка дисциплина. Завършилите студенти получават документ "Свидетелство за професионална квалификация", което им дава правоспособност за работа в съответната професионална област. На успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация.

  • Педагогика (за придобиване на професионална квалификация "Учител по икономически дисциплини").
  • Мениджмънт на човешките ресурси
  • Здравен мениджмънт
  • Мениджмънт в рекреацията, СПА и УЕЛНЕС
  • Рекреология
  • Уелнес мениджмънт
  • Cisco мрежова академия за администратори на компютърни мрежи

Завършилите квалификация получават Свидетелство за професионална квалификация с приложени

КУРСОВЕ - опресняване и обогатяване на знанията:

  • Йога Флай
  • Коучинг

Обучението в курсовете е с продължителност от 1 до 2 семестъра. На студентите, завършили съответния курс, се издава "Удостоверение за специализация" или "Удостоверение за допълнително обучение".

За записване за съответния квалификационен курс за продължаващо обучение, желаещите лица следва да попълнят Заявление за участие и да се изпрати на имейл: lifelonglearning@ue-varna.bg.