Икономически университет – Варна

Центърът за продължаващо обучение (ЦПО) е обслужващо звено при Икономически университет – Варна, което е създадено с решение на Академичен съвет (АС) през м. ноември 2017 г. Центърът планира, организира и провежда различните форми на обучение и повишаване на квалификацията.

Основната дейност на ЦПО е свързана с реализация на принципа "учене през целия живот"(Lifelong Learning), което спомага за  придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионална квалификация с цел подобряване пригодността за заетост, подпомагане на професионалната кариера и индивидуалното развитие на курсистите.

Обучението в ЦПО се осъществява чрез следдипломни квалификации, курсове за допълнително обучение, краткосрочни курсове,  специализирани обучения, учебни практики и семинари, провеждани в присъствена/задочна/ или дистанционна форма.

Всички обучения се провеждат посредством съвременни методи и модерни технологии, съобразени със спецификата на всеки курс, като са ангажирани основно университетски преподаватели, както и външни лектори - експерти в областта си.

Контакти и повече информация


Чудомира Христова

Чудомира Христова

Чудомира Христова

Директор

Н-109

0884868692

cpo@ue-varna.bg