Указания за държавен изпит септември 2019 г. -окс''Бакалавър''-спец.СФ, СО, ДО-СО и окс ''Магистър'' спец."СК"

УКАЗАНИЯ

Студентите, завършили семестриално образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" спец. СО(РО И ДО) , СФ и "МАГИСТЪР" , за спец. СК  които следва да се явяват през месец септември 2019 г. на държавен изпит или защита на дипломна работа,  представят на 29 и 30 август за бакалаври:

I.   На инспектор по учебната дейност на специалността в кабинет Н-110 :

 1. Снимки – 2 бр., с формат 3,4 x 4,5 см(задължителен размер), като на гърба на снимките дипломантът изписва с молив трите си имена и факултетен номер;
 2. Обходен лист по образец. Закупува се от книжарницата на университета. Заверява се в библиотеката, след представяне на студентска книжка и връщане на читателската карта, ако е издадена такава на студента;
 3. Плик (среден формат В5) с четливо надписан на предната страна, в долния десен ъгъл: пълен, точен и верен адрес, както и име на получателя, на който следва да бъде изпратена дипломата. На гърба на плика се изписва  специалност и факултетния номер на дипломанта;
 4. Попълнено заявление за допускане до държавна изпитна сесия по образец (бакалъвър / магистър), закупено от книжарницата на университета;
 5. Касов бон (оригинал) за платена такса от  70.00 лв. (съгл. Заповед РД – 10 – 175 / 24.01.2019 г.) в касата на университета / кабинет 231,  II етаж/.
 6. При подаване на документи за явяване на държавен изпит е задължително да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход, за удостоверяване на регистрацията.

 След представяне на тези документи, инспектор учебна дейност по специалността /в каб. Н-110/ се подписва върху заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, след което:

 1. В сектор "Студенти" /каб. 216, 215 и 214/  и Център за магистърско обучение" /каб. 114/ студентът подава:
 1. Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор учебна дейност на съответната специалност /каб.Н-110/
 2. Студентска книжка;
 3. За „Център за магистърско обучение"  -копие на дипломата, с която сте кандидатствали(само за студентите, завършили Колежи, включително Колеж по туризъм-Варна и Висши училища, различни от ИУ-Варна) .
 4. При подаване на документи за явяване на държавен изпит е задължително да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход, за удостоверяване на регистрацията.

За завършилите чуждестранни висши училища: копие на дипломата, преведена на български и Удостоверение от МОН или от Комисията към Икономически университет-Варна за призната образователно-квалификационна степен.

ІІІ. Студенти, които подават заявление до Ректора за допускане до нови две последователни сесии на Държавен изпит, заплащат такса от 70 лева, за допускане до Държавен изпит със следващ випуск  (съгл. Заповед РД – 10 – 175 / 24.01.2019 г.)

Студентите, които вече са предали плик с горепосочените документи, представят в кабинет  Н-110  само попълненото ново заявление. След подписването му от инспектор учебна дейност   /от каб. Н-110./, заявлението се предава съответно в сектор "Студенти"  или в  „Център за магистърско обучение" .

Документите за ОКС "БАКАЛАВЪР" се приемат в кабинет Н-110  29 и 30.август 2019 г.. Заявленията за допускане до държавна изпитна сесия се приемат от сектор "Студенти" към Финансово-счетоводен факултет  на 29 и 30 август  .

За дипломантите от ОКС "МАГИСТЪР" посочените по-горе документи се подават в кабинет Н-110 . Заявленията за допускане до държавна изпитна сесия се приемат от „Център за магистърско обучение“ (каб.114)  на 29 и 30.август 2019 г. от „Център за магистърско обучение“.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - ОТНАСЯ СЕ САМО ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ  СО, СФ, ДО-СО ''БАКАЛАВЪР'' И ''МАГИСТЪР''-СК

ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ за месец септември 2019 г.    ПИСМЕН изпит  само за БАКАЛАВРИ 11 септември 2019 г . Устен изпит   12 и 13.септември 2019.    и защити на дипломни работи  по график за бакалаври и магистри   ЗАЛИ  Н-110, 223  - по график  2 дни преди изпитите /точните дати се уточнават според броя на студентите / . Всеки задължително следва да е проверил графика в сайта и на  таблото пред Н-110 (студенти редовно, дистанционно и задочно обучение бакалавърска и магистърска степен)