График за записване на прехвърлени (от специалност в специалност и форма на обучение), възстановени и прекъснали студенти в ОКС "бакалавър" (редовно, задочно и дистанционно обучение) за уч. 2017/2018 г.

График за записване на прехвърлени (от специалност в специалност и форма на обучение), възстановени и прекъснали студенти в ОКС "бакалавър" (редовно, задочно и дистанционно обучение) за уч. 2017/2018 г.
Факултет Форма
на обучение
(РО, ЗО, ДО)
Дата на записване
Прехвърлени Възстановени Прекъснали
Стопански РО 4, 5, 7 и 8.09.2017 г. 4, 5, 7 и 8.09.2017 г. 4, 5, 7 и 8.09.2017 г.
ДО 4, 5, 7 и 8.09.2017 г. 4, 5, 7 и 8.09.2017 г. 4, 5, 7 и 8.09.2017 г.
Финансово-счетоводен РО 4, 5, 7 и 8.09.2017 г. 4, 5, 7 и 8.09.2017 г. 4, 5, 7 и 8.09.2017 г.
ЗО и ДО 4, 5, 7 и 8.09.2017 г. 4, 5, 7 и 8.09.2017 г. 4, 5, 7 и 8.09.2017 г.
Управление РО 4, 5, 7 и 8.09.2017 г. 4, 5, 7 и 8.09.2017 г. 4, 5, 7 и 8.09.2017 г.
ЗО и ДО 4, 5, 7 и 8.09.2017 г. 4, 5, 7 и 8.09.2017 г. 4, 5, 7 и 8.09.2017 г.
Информатика РО 4, 5, 7 и 8.09.2017 г. 4, 5, 7 и 8.09.2017 г. 4, 5, 7 и 8.09.2017 г.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Записването на студентите се извършва срещу представянето на студентска книжка. Студентите, които се прехвърлят, възстановяват и презаписват, представят и бордеро за платена такса (в което са изписани трите имена на студента, фак.№, ЕГН и специалност) за зимен семестър на учебната 2017/2018 г. в каб. 214, 215 и 216.

Уверения за студенти ще бъдат издавани след 20.09.2017 г. (откриване на учебната година).

Прехвърлените студенти е необходимо да носят нови студентски книжки, лични карти и 3 бр. снимки.

Прекъсналите студенти по слаб успех заплащат семестриална такса за семестъра, в който имат да полагат изпити.

Информация за семестриалните такси е публикувана в меню "Студенти", ОКС "бакалавър", "Такси"


СМЕТКА:

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна