Международна научно-приложна конференция по повод 70 години специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"

Международна научно-приложна конференция
по повод 70 годишнината от създаване на специалност „Индустриален бизнес и предприемачество”

"Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката"

Тематични направления

  1. Конкурентоспособност,иновации и технологично развитие
  2. Реинженеринг в индустриалният бизнес
  3. Предприемачество и самозаетост
  4. Съвременни практики в управлението на човешките ресурси
  5. Маркетингови аспекти в управлението на бизнеса
  6. Индустриални политики за устойчиво развитие и икономически растеж
  7. Предизвикателства пред логистиката в различни сектори на икономиката

Работни езици

Български, английски и руски.

Повече информация: http://industria.ue-varna.bg/index.html

Международна научно-приложна конференция по повод 70 години специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"