Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Мирослав Димитров Владимиров

на тема „Активно управление на портфейли от ценни книжа с модела BLACK-LITTERMAN”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма Социално управление

Научен консултант: проф. д-р т.н. Тодор Атанасов Стоилов
Рецензенти: доц. д-р Десислава Бориславова Серафимова и акад. д-р т.н. Иван Петров Попчев

Защитата ще се състои на 26.06.2018 г. от 15.00 ч. в конферентна зала 320

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.