В ИУ – Варна стартира пилотният за България проект "Медиация в университетските зали"

Отстоявайки своето име на столица на медицията в България, Варна отново е градът, в който за първи път се реализира проектът "Медиация в университетските зали". Той е резултат от Меморандума за сътрудничество, подписан между Института по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове "Итера" и Икономически университет - Варна чрез катедра „Правни науки“. Благодарение на партньорството между двете обучителни организации участието за студентите е безплатно. 

Проектът „Медиация в университетските зали“ стартира с Дни на отворените врати, в рамките на които се провежда обучение по управление на конфликти и водене на преговори за студенти на 21 и 28 март 2018 година в Икономически университет - Варна,  конферентна зала 446.

Студентите научават как да идентифицират навреме конфликтни ситуации и как да ги овладяват, получават инструментариум, с който да водят преговори уверено и с успех.

Обучението водят Лиляна Савова - председател на УС на Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“, и Венета Иванова - медиатор и обучител, част от екипа на Института.

Обучението е част от практическите събития, организирани от катедра „Правни науки“ и насочени към връзката на теоретичните знания с реалното им приложение. Чрез него студентите научават как да идентифицират навреме конфликтни ситуации и как да ги овладяват, като получат инструментариум, с който да водят преговори уверено и с успех. То следва традициите и разбиранията на катедрата, че единствено във взаимовръзката на теория с практика биха се изградили трайни, стабилни и даващи възможност за доразвитие правни знания. Като част от системата и методологията на обучение на катедра „Правни науки“, съчетаваща  теоретични лекции с различни методи за прилагане на усвоеното, обучението се утвърждава, като иновативен и практически полезен модел във фундамента от знания на студентите–икономисти.