ИУ - Варна с по-добро представяне в Рейтинговата системата на висшите училища

ИУ - Варна с по-добро представяне в Рейтинговата системата на висшите училища

В актуализираното издание на Рейтинговата системата на висшите училища в България (РСВУ) за 2017 година са събрани и обобщени данни за над 100 индикатора, които измерват различни аспекти от дейността на висшите училища, включително учебния процес, учебната среда, социално-битовите и административните услуги, научната работа, престижа, както и реализацията на завършилите на пазара на труда и регионалната значимост. ИУ - Варна продължава да подобрява представянето си по редица показатели в четирите професионални направления (ПН), в които обучава своите студенти – «Икономика», «Туризъм», «Администрация и управление» и «Информатика».

Резултатите от РСВУ през 2017 г. затвърждават високите позиции на ИУ-Варна по отношение на качеството на учебния процес, учебната среда, социално-битовите и административни услуги. В ПН „Туризъм“ за втора поредна година се класираме на второ място сред всички висши училища в страната, обучаващи в направлението. В ПН „Икономика” се отчитат най-високите (в сравнение с петте главни конкуренти) равнища на дипломирани студенти, а предлаганите специалности в образователно-квалификационна степен „бакалавър” са на второ място след Софийски университет "Св. Климент Охридски". Това е резултат от отговорността ни към младите хора да изберат най-точния профил на професията, в която желаят да се развиват. Друг важен акцент, който поставяме в ПН „Икономика”, е най-ниската безработица сред завършилите в Североизточен район на планиране за последните 5 години.

Традиционно високи остават оценките на ИУ - Варна по отношение на ексклузивност на преподавателския състав благодарение  на значителните инвестиции в развитието на академичния потенциал в университета през последните години. Допълнително се затвърждава положителната тенденция при международна мобилност на преподаватели и студенти, която се повишава в резултат от целенасочените усилия на университета да разширява партньорската си мрежа от над 160 висши училища и партньорски организации от няколко континента, както и нарастващия брой на съвместни образователни програми с утвърдени университети от Великобритания, Финландия, Германия и др. Припомняме, че ИУ - Варна предлага съвместна магистърска програма по „Международен бизнес и мениджмънт“ с Nottingham Business School, който е награден с двете най-високи отличия при бизнес университетите - EQUIS и AACSB акредитация.

Резултатите от РСВУ за 2017 г. отразяват целенасочената и усърдна работа на всички звена в университета за повишаване на качеството на обучение, разширяване на възможностите на студентите да участват в програми за мобилност и допълнително изграждане на мрежата от академични партньори на ИУ - Варна.