Мястото и ролята на маркетинга в съвременната цивилизация дискутираха експерти на конференция в ИУ - Варна

Мястото и ролята на маркетинга в съвременната цивилизация се превърна в основна платформа на дискусията, която последва пленарните доклади след началото Международната научна конференция "Маркетингът - опит и перспективи". Тя се състоя на 29 и 30.06.2017 г. и беше посветена на 20 години от създаването на Катедра „Маркетинг“ в ИУ – Варна. Още първият пленарен доклад, изнесен от проф. Боян Дуранкев (УНСС), зададе фокуса на обсъжданията, очертавайки граничните зони, в които функционира модерният маркетинг – като наука, религия и пропаганда. Тази теза провокира участниците в международната конференция да представят собствените си гледни точки за силата и отговорността на маркетинга в различните сфери на човешката дейност – бизнеса, науката, образованието, както и в социалния и културния живот на хората.

Темите на следващите два пленарни доклада, изнесени от доц. Тодор Кръстевич (СА Д. Цанов) и проф. Евгени Станимиров (ИУ), пренесоха дебатите  на равнище съвременни маркетингови решения, свързани с изследване на потребителския избор и управлението на взаимоотношенията с клиенти. По време на дискусията цялата маркетингова научна общност на България се обедини около идеята, че съществува необходимост от форуми като организираната от Катедра „Маркетинг“ конференция, по време на които участниците да споделят гледните си точки и последните си постижения в областта на науката и маркетинговата практика.

Юбилейната конференция привлече широка публика – представители на различни катедри на ИУ – Варна, преподаватели, студенти и докторанти, работещи в сферата на маркетинга, журналисти. При откриването на форума участниците и членовете на катедра „Маркетинг“ бяха поздравени лично от ректора на университета проф. д-р Пламен Илиев. След края на пленарната сесия конференцията продължи с представяне на докладите по секции, в които участваха над 80 представители на университети и бизнес организации от България, Сърбия, Украйна, Босна и Херцеговина и САЩ.