Записване за квалификация "Педагогика"

Записване за квалификация "Педагогика"

Целта на обучението в специалност "Педагогика" е придобиване на знания и умения за професионално – педагогическа  дейност. Дава се възможност за усвояване на професионални компетенции за планиране, организиране и провеждане на учебния процес в средните училища.

В учебния план на специалността са застъпени основните дисциплини в областта на педагогиката, педагогическата психология и методиката на обучение.

Завършилите получават професионална квалификация "учител".

Срок на обучение: 2 семестъра.

Форма на обучение: задочна.

Могат да кандидатстват лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър", или "специалист", както и обучаващи се студенти.

Завършилите имат възможност да се реализират като учители в средните училища, възпитатели, ръководители в инспекторати и структури на управление на образованието.

Начало на занятията  27.04.2018.
 

За допълнителна информация

Севда Цонева

 

Мобилен телефон Мобилен тел. 0884 699393; 0882 164 859

Email Email: lifelonglearning@ue-varna.bg

Работно време

08:00 - 16:30 ч.

каб.214