Акредитация и сертификати

Сертификат по качеството        Certificate Quality

Решение на Акредитационният съвет към НАОА за институционална акредитация на Икономически университет - Варна:

 • Обща оценка - 9.28 (девет цяло и двадесет и осем стотни);
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2024 година;
 • Капацитет на висшето училище - 13 000 студенти и докторанти.

Решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА за акредитация на професионално направление 3.8 Икономика:

 • Обща оценка - 9.38 (девет цяло и тридесет и осем стотни) ;
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2019 година.

   Капацитет на професионално направление 3.8 Икономика:

 • ОКС "бакалавър" – 10 000 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • ОКС "магистър" – 2000 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • Общо за професионалното направление: 12 000 студенти.

   Решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА за акредитация на професионално направление 3.7 Администрация и управление:

 • Обща оценка - 9.18 (девет цяло и осемнадесет стотни) ;
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2021 година.

   Капацитет на професионално направление 3.7 Администрация и управление:

 • ОКС "бакалавър" – 1000 студенти (редовна форма на обучение);
 • ОКС "магистър" – 360 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • Общо за професионалното направление: 1360  студенти.

Решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА за акредитация на професионално направление 3.9 Туризъм:

 • Обща оценка - 9.70 (девет цяло и седемдесет стотни) ;
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2019 година.

   Капацитет на професионално направление 3.9 Туризъм:

 • "професионален бакалавър" - 700 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • ОКС "бакалавър" – 760 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • ОКС "магистър" – 140 студенти (редовна и задочна форма на обучение);
 • Общо за професионалното направление: 1600 студенти.

Решение на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика към НАОА за акредитация на професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки:

 • Обща оценка - 8.44 (осем цяло и четиридесет и четири стотни);
 • Срок на валидност на акредитацията - до 2019 година.

   Капацитет на професионално направление 4.6  Информатика и компютърни науки:

 • ОКС "бакалавър" – 505 студенти (редовна форма на обучение);
 • ОКС "магистър" – 115 студенти (45 редовна, 40 задочна и 30 дистанционна форма на обучение);
 • Общо за професионалното направление: 620  студенти.

Решение на Акредитационният съвет:

Акредитационният съвет дава положителна оценка на организацията и средата за провеждане на дистанционна форма на обучение в Икономически университет – Варна.


Сертификация по ISO 9001

В Икономически университет – Варна е налице внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008, с обхват на дейност:

"Провеждане на обучение във всички степени и форми на висше и продължаващо образование (професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор), управление и поддържане качеството на академичния състав и научно-изследователската дейност."

Нейното действие стартира на 5 октомври 2009 г. със заповед № РД-14-2505/02.10.2009 г. на Ректора на ИУ-Варна. През периода 30.11-02.12.2009 г. преминава успешно сертификация от независимата сертифицираща организация Germanischer Lloyd (понастоящем DNV GL).

Системата за управление на качеството ежегодно подлежи на планирани проверки от DNV GL, чрез набор от контролни и ресертификационни одити. Последният ресертификационен одит е проведен на 15-18 декември 2015 г., вследствие успешното преминаване на който периодът на сертификация е продължен за следващите три години и е издаден сертификат № 175394-2015-AQ-BGR-RvA. Последният контролен одит е проведен на 15-16 декември 2016 г. и излиза с положителна констатация относно функционирането, поддържането и развитието на внедрената система.