Работа за студенти в ИУ-Варна

Работна позиция

Брой
работни
места
Звено

Дата на
публикуване

Срок за
кандидатстване

Допълнителна информация

Организатор дейности 1 отдел "Международно сътрудничество" 05.10.2018 18.10.2018 https://uebn.ue-varna.bg/bg/offer/1228

Необходими документи за кандидатстване:

Подаване на документи (може да подадете по два начина):

  1. В платформата UEBN (изисква регистрация), използвайки предоставените в таблицата линкове към обявите за работа.
    ВАЖНО! На мястото на полето "Мотивационно писмо" прикачете подписаното и сканирано копие на заявлението
     
  2. На място в отдел "Човешки ресурси" (каб. 130) в установеното работно време.

Ако желаете да кандидатствате за повече от една работна позиция, е необходимо да предоставите набора от документа за всяка поотделно.

Съгласно утвърдения от ректора на ИУ - Варна Регламент за наемане на студенти на работни позиции, предлагани от ИУ - Варна, в срок от една седмица след изтичане на срока за кандидатстване, всички студенти, подали документи, ще бъдат поканени на интервю с комисия по подбор.

За допълнителна информация, касаеща обявените работни позиции, следва да се обръщате към звеното, което предлага съответната такава. Координати за връзка с различните структури в университета може да намерите в сайта на университета - меню "Структура", подменю "Административни офиси".