Стипендии

Стипендиите в Икономически Университет - Варна се отпускат съгласно Постановление № 90 на МС от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, както и установения вътрешен ред на Комисията по социално-битови въпроси.

Право на стипендия по това постановление имат:

  • Студентите - български граждани, приети във висшите училища в страната с изключение на студентите, приети по реда на чл.21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование;
  • Докторантите - български граждани, приети на места субсидирани от държавата, във висши училища и научни организации в страната, с изключение на докторантите, приети по реда на чл.21, ал.5 от Закона на висшето образование
  • Студенти, докторанти и специализанти – български граждани, обучаващи се в чужбина по междуправителствени спогодби, когато в спогодбата е предвидено стипендията да се изплаща от българска страна;
  • Студенти, докторанти и специализанти – чужденци, приети във висшите училища и научни организации по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерски съвет, когато отпускането на стипендия е изрично предвидено в тях;

Стипендиите, които се отпускат за студентите български граждани са разделени в две категории:

  1. Стипендия за студенти предимствени групи – съгласно чл.3, ал.2 от ПМС №90/2000 г. (несемейни студенти без двама родители; студенти с трайни увреждания; студенти с двама родители с трайни увреждания; студенти с един починал родител и един родител, който е с трайни увреждания; студенти, които по пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; студентки майки с дете до 6-годишна възраст)
  2. Стипендия за студенти, кандидатстващи съгласно условията на чл.4, ал.2 на ПМС №90/2000 г..

Класирането се извършва на база месечният доход на член от семейството на студента за предходните 6 месеца и средния успех от следването до момента на подаване на документите.

Забележка: без класиране стипендии получават докторантите, чуждестранните студенти приети по актове на МС, чуждестранни студенти, приети по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен, както и български студенти - несемейни студенти без двама родители; студенти с трайни увреждания; студенти с двама родители с трайни увреждания; студенти с един починал родител и един родител, който е с трайни увреждания; студенти, които по пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; студентки майки с дете до 6-годишна възраст

Необходимите документи за кандидатстване за стипендия и срокът за подаване на документите се определят за всеки семестър поотделно и се публикуват на сайта на университета.

По въпроси относно общежития и стипендии се обръщайте към:

Инспектор "Общежития и стипендии"

Наталия Димитрова

Кабинет Кабинет: Стипендии и общежития, Студентска улица

Тел. 052 830809

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164762 ; 0887 631606

Email Email: ios@ue-varna.bgКонтакти:

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg