Докторанти

Докторанти

Във връзка с конкурса за докторанти, обявен в ДВ, бр.71/28.08.2018 г., предоставяме следната информация:


Резултати от проведени кандидат-докторантски изпити (декември 2018).

Отдел НИДД