Процедури за заемане на академична длъжност

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

По професионално направление - 3.8. Икономика, научна специалност - Икономика и управление (Количествени методи в логистиката)

Кандидат: гл. ас. д-р Радан Василев Мирянов

Съобщение

Научно жури

Рецензии

Становища

Резюмета

29.03.2018 г.

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

Жури

Публикувано на

По професионално направление - 3.8. Икономика, научна специалност - Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (банково дело)

Кандидат: д-р Пламен Любомиров Джапаров

Съобщение

Научно жури 30.04.2018 г.