Процедури за заемане на академична длъжност

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

По професионално направление: 3.8. - Икономика, научна специалност - Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство на банките)

Кандидат: гл. ас. д-р Надежда Иванова Попова - Йосифова

Съобщение

Научно жури

Рецензии

Становища

Резюмета

20.08.2018 г.

По професионално направление: 3.7. - Управление и администрация, научна специалност - Социално упрваление (Предприемачество)

Кандидат: гл. ас. д-р Юлиян Маринов Нарлев

Съобщение

Научно жури

Рецензии

Становища

Резюмета

27.08.2018 г.

По професионално направление: 3.8. - Икономика, научна специалност - Икономика и управление (Човешки ресурси и строителство)

Кандидат: гл. ас. д-р Катя Неделчева Антонова

Съобщение

Научно жури

Рецензии

Становища

Резюмета

28.08.2018 г.

По професионално направление: 3.8. - Икономика, научна специалност - Икономика и управление (Иновации в строителството)

Кандидат: гл. ас. д-р Тодор Стоянов Райчев

Съобщение

Научно жури

Рецензии

Становища

Резюмета

28.08.2018 г.

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

Жури

Публикувано на