Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

Светослав Велинов Борисов

Тема на дисертационния труд: "Изглаждане на дохода, информативност и цени на акциите"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

09.11.2018 г.

Галина  Събчева Йорданова - Чавгова

Тема на дисертационния труд: "Оценка, представяне и оповестяване на пристанищните концесии във финансовите отчети на концесионерите"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

16.11.2018 г.

Милена Красимирова Цветковска

Тема на дисертационния труд: "Правно положение на управителя на дружество с ограничена отговорност"

Научно жури 08.10.2018 г.

Владимир Христов Христов

Тема на дисертационния труд: "Влияние на комплексното логистично обслужване върху развитието на взаимоотношенията с клиентите"

Научно жури 22.10.2018 г.

Ирина Руменова Кънчева

Тема на дисертационния труд: "Модел за вземане на семейно решение за покупка на недвижим имот"

Научно Жури 22.10.2018 г.

Славея Генчева Желязкова  

Тема на дисертационния труд: „Възможности за анализ на динамиката и моделиране на валутните курсове през призмата на дългата памет”

Научно жури 26.10.2018 г.
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на