Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

Галина  Събчева Йорданова - Чавгова

Тема на дисертационния труд: "Оценка, представяне и оповестяване на пристанищните концесии във финансовите отчети на концесионерите"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

16.11.2018 г.

Милена Красимирова Цветковска

Тема на дисертационния труд: "Правно положение на управителя на дружество с ограничена отговорност"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

11.12.2018 г.

Владимир Христов Христов

Тема на дисертационния труд: "Влияние на комплексното логистично обслужване върху развитието на взаимоотношенията с клиентите"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

17.12.2018 г.

Ирина Руменова Кънчева

Тема на дисертационния труд: "Модел за вземане на семейно решение за покупка на недвижим имот"

Научно Жури

Рецензии

Становища

Автореферат

14.12.2018 г.

Славея Генчева Желязкова  

Тема на дисертационния труд: „Възможности за анализ на динамиката и моделиране на валутните курсове през призмата на дългата памет”

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

12.12.2018 г.

Виктория Станимирова Станчева

Тема на дисертационния труд: „Оптимизиране на клиентски портфейли”

Научно жури 27.11.2018

Радослав Светлинов Радев

Тема на дисертационния труд: „Влияние на ядивни покрития върху качеството и промените при съхранение на моркови”

Научно жури 28.11.2018

Петър Красимиров Петров

Тема на дисертационния труд: „Релацията "трудови ценности - нагласи към дейностите по управление на човешките ресурси (по примера на летищните оператори)”

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

17.12.2018

Десислава Стефанова Хинева

Тема на дисертационния труд: „Управление на рекламациите в туризма”

Научно жури 17.12.2018
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на