Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

Виктория Станимирова Станчева

Тема на дисертационния труд: „Оптимизиране на клиентски портфейли”

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

28.01.2019

Радослав Светлинов Радев

Тема на дисертационния труд: „Влияние на ядивни покрития върху качеството и промените при съхранение на моркови”

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

08.02.2019

Десислава Стефанова Хинева

Тема на дисертационния труд: „Управление на рекламациите в туризма”

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

18.02.2019

Елица Димитрова Узунова

Тема на дисертационния труд: "Функционален модел на компетентностите за специалистите по маркетингови изследвания”

Научно жури 08.02.2019

Мария Станимирова Токушева

Тема на дисертационния труд: „Възможности за оптимизация при проектирането на операционната система на предприятие за преработка на черупкови плодове”

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

19.03.2019
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на