Редакционна колегия

Годишникът на ИУ - Варна е включен в системата за рефериране и индексиране CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Редакционната колегия включва водещи преподаватели и изследователи от университета, както и изтъкнати учени и експерти в международнта научна общност, което осигурява високо качество на научния продукт, публикуван в изданието.

Главен редактор

Academics University of Economics - Varna  Проф. д-р ик.н. Ивона Якимова, катедра "Обща икономическа теория"


Заместник-главен редактор

Academics University of Economics - Varna  Доц. д-р Виолета Димитрова, катедра "Икономика и управление на търговията"


Членове:

 • проф. д-р ик.н. Бойко Атанасов, ИУ-Варна
 • проф. д-р ик.н. Димитър Радилов, ИУ-Варна
 • проф. д-р ик.н. Гено Генов, ИУ-Варна
 • проф. д-р Пламен Илиев, катедра "Икономика и управление на строителството" при ИУ-Варна
 • проф. д-р Евгени Станимиров, катедра "Маркетинг" при ИУ-Варна
 • проф. д-р Стефан Вачков, катедра "Финанси" при ИУ-Варна
 • проф. д-р Стоян Стоянов, катедра "Икономика и управление на строителството" при ИУ-Варна
 • доц. д-р Тодорка Атанасова, катедра " Информатика" при ИУ-Варна
 • доц. д-р Светлозар Стефанов, катедра "Счетоводна отчетност" при ИУ-Варна
 • доц. д-р Стоян Маринов, катедра "Икономика и организация на туризма" при ИУ-Варна
 • доц. д-р Петя Данкова, катедра "Индустриален бизнес" при ИУ-Варна
 • доц. д-р Добрин Добрев, катедра "Управление и администрация" при ИУ-Варна
 • акад. Станимир Троянски, Институт по математика и информатика при БАН, София
 • проф. д-р ик.н. Нено Павлов, УНСС – София
 • проф. д-р Митко Димитров, ИИ при БАН, София
 • проф. д-р ф.н. Анета Карагеоргиева, СУ „Климент Охридски“, София
 • проф. д-р Гарабед Минасян, ИИ при БАН, София.
 • проф. д-р Иван Иванов, Пловдивски университет
 • проф. д-р Тодорка Костадинова, Медицински университет – Варна
 • проф. д-р ик.н. Димитър Канев, ВВМУ-Варна
 • проф. д-р Поля Ангелова – Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов
 • проф. д-р ик.н. Мазараки Антонович, Киевски национално търговски икономически университет, Киев, Украйна
 • проф. д-р ик.н. Юлия Соловъевна, Международен институт по икономика и политика, Санкт Петрбург, Русия
 • проф. д-р Казимеж Кжакевич, Познански университет по икономика и бизнес, Полша
 • проф. д-р ик. н. Елена Джанджуга, Руски кономически университет „Плеханов“, Москва, Русия
 • проф. д-р Шумон Баумик – Шефийлдски университет, Великобритания
 • проф. д-р Силвия Свежанова, Бизнес училище, Копенхаген, Дания
 • проф. д-р Десислава Пачаманова, Колеж „Бобсън“, САЩ

Редакционната колегия работи по следните правила:

 • За всеки постъпил ръкопис избира по двама рецензенти от своя състав, от които единият е научен редактор. По преценка на редакционната колегия за рецензенти могат да се избират и утвърдени учени извън нейния състав.
 • Научните трудове с представените рецензии се обсъждат в редколегията и се взема решение за публикуването им. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. При отсъствие на един от рецензентите или на научния редактор, не се провежда обсъждане на научния труд.
 • За всяко заседание се води протокол. В него се отразяват изказванията на членовете на редакционната колегия и взетите решения. Авторският колектив внася преработен материал след съобразяване с белжките по двете рецензии, придружен от авторски доклад за направените промени.

В работата си редакционната колегия се ръководи от принципите за обективност, безпристрастност, независимост и етичност.

Ръкописите се рецензират анонимно, по системата double-blind review.