Общо събрание

Висш орган на университета е Общото събрание. То се състои от 95 члена: 67 хабилитирани и 5 нехабилитирани преподаватели, 15 студенти и докторанти и 8 служители. Общото събрание избира с тайно гласуване академичния съвет и ректора на университета. То приема, допълва и променя Правилника за дейността на университета.

Председател

Доц. д-р Виолета Янева Димитрова

Кабинет Кабинет: 307

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 165164

Email Email: violeta_dimitrova@ue-varna.bg


Заместник-председател

Доц. д-р Галина Йолова

Кабинет Кабинет: 108Email Email: ina_yolova@ue-varna.bgКонтакти:

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg/