Учебен план и програми

Специалност "Конкурентно и бизнес разузнаване"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление „Икономика”
Професионална квалификация „Икономика”
Срок на обучение - 1 г. (СС, СНУ) / 1,5 г. (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща оценка общо извън-
аудиторна
аудиторна
Фундаментални дисциплини (ДНДО и СПН)
1 Икономикс 12 9 360 300 60
2 Количествени методи 12 9 360 300 60
3 Мениджмънт и маркетинг 12 9 360 300 60
4 Въведение във финансите 12 9 360 300 60
5 Теория на счетоводството 12 9 360 300 60
Общо за фундаментални дисциплини: 60 5 1800 1500 300
СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ (СНУ / ДНДО и СПН)
6 Международни бизнес операции 5 9 / 10 150 90 60
7 Предприемачество и МСБ 5 9 / 10 150 90 60
8 Уеб технологии в реално време 5 9 / 10 150 90 60
Общо за специални дисциплини: 15 3 450 270 180
СПЕЦИАЛИЗИРАЩИ ДИСЦИПЛИНИ (СНУ / ДНДО и СПН)
9 Конкурентно разузнаване и конкурентоспособност 8 9 / 10 240 165 75
10 Функционални способи и конкурентно разузнаване 8 9 / 10 240 180 60
11 Иконометричен анализ и панелни данни 8 9 / 10 240 180 60
12 Лидерство и критично мислене 6 9 / 10 180 120 60
13 Пазарно разузнаване 8 10 / 11 240 180 60
14 Бизнес интелиджънс и BIg Data 8 10 / 11 240 165 75
15 Сигурност защита на информацията 8 10 / 11 240 180 60
16 Избираема (1) от: 6 10 / 11 180 120 60
Бизнес английски
Бизнес немски
Бизнес руски
Общо за специализиращи дисциплини: 60 6 2 1800 1290 510
Общо за целия курс на обучение: 135 12 4 4050 3060 990
Защита на дипломна работа 15
Общо кредити за целия курс на обучение: 150

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
2 Чужд език - немски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
3 Чужд език - френски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
4 Чужд език - руски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
  • СНУ - Направление „Стопански, правни науки и управление“ (СНУ), в която група попадат всички, завършили професионални направления: 3.6 Право, 3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика; 3.9. Туризъм.
  • ДНДО - „Други направления и други области на висше образование“, в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от „Социални, стопански и правни науки“ като: 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.2. Психология; 3.3. Политически науки; 3.4. Социални дейности; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.
  • СПН – „Същото професионално направление“, съответстващо на завършената специалност в ОКС „професионален бакалавър“.
  • За задочно обучение аудиторната учебна заетост е 50% от тази на редовно обучение