Икономика и организация на туризма

Катедра "Икономика и организация на туризма" е създадена през 1967 година като първа подобна институция в рамките на българското висше образование. Специалност "Туризъм" е открита през 1965, отново като първа по рода си в България. Катедрата е първостепенен национален професионален център за подготовка на специалисти и експерти с висше образование в сферата на туризма. Тя организира и осъществява, в рамките на факултет "Управление" към ИУ-Варна обучението в две специалности в ОКС "бакалавър" - "Туризъм" и "Международный туризм" /на руски език/ и в три специалности в ОКС "магистър" - "Международен туристически бизнес", "Проектиране на туристически и спортни събития" и "International Tourism" /на английски език/. От създаването на специалностите и катедрата са били подготвени над 4000 бакалаври и магистри, включително и над 300 чуждестранни студенти. Същевременно катедра "ИОТ" е и важен научноизследователски център както за подготовка на докторанти /над 50 успешно защитени докторски дисертации/, така и за провеждане на разнообразни проучвания от проблематиката на туризмологията и публикуване на множество научни трудове с национална значимост.

Академичният състав на катедра "Икономика и организация на туризма" се състои от 9 преподавателя - трима професори, двама доценти, четирима главни асистенти – доктори. Катедреният колектив обучава студентите от различните степени по задължителни и избираеми дисциплини, формиращи професионалната подготовка на бъдещите специалисти. Всички преподаватели са не само отлични професионалисти, но владеят по два чужди езика.

АКАДЕМИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Катедра "Икономика и организация на туризма" поддържа партньорски взаимоотношения със сродни образователни институции, както в страната

 • Университет за национално и световно стопанство, Катедра "Икономика на туризма"
 • Софийски Университет, Катедра "География на туризма"
 • Великотърновски Университет, Катедра "Маркетинг и туризъм"
 • Югозападен Университет "Неофит Рилски", Катедра "Туризъм"
 • Колеж по туризъм - Варна, Катедра "Туризъм" и други,

така и от чужбина /Полша, Украйна Русия, Франция, Белгия и други/

ВРЪЗКИ С ПРАКТИКАТА

 • Варненска туристическа камара
 • Сдружение "Култура и туризъм на Българския Североизток"
 • ВХРА
 • ВАТА
 • Съюз на екскурзоводите в България – клон Варна
 • АЛБЕНА АД
 • АБ ТРАВЕЛ ООД
 • БТС
 • ЕЛИТ ТУР ООД
 • ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД
 • ОВЕРСИЙЗ ХОРИЗОНТ ООД
 • РИВИЕРА АД
 • СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД и други

Катедра "ИОТ" е търсен партньор и участник в редица национални и международни проекти.

Направление "Туризъм" към катедра "Икономика и организация на туризма" е акредитирано от НАОА за срок от 6 години, считано от 2013 с оценки 9,7 за ОКС "бакалавър" и "магистър" и 9,62 за ОНС "доктор".