Учебен план и програми

Специалност "Мобилни и уеб технологии"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление "Информатика и компютърни науки"
Професионална квалификация "Информатика и компютърни науки"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща оценка общо извън-
аудиторна
аудиторна
Фундаментални дисциплини
1 Въведение в информатиката 9 1 270 195 75
2 Компютърни архитектури 9 1 270 195 75
3 Линейна алгебра и аналитична геометрия 9 1 270 195 75
4 Физическо възпитание 0 60 0 60
5 Избираеми дисциплини (1) 3 1 90 60 30
Френски език
Немски език
Английски език
Руски език
6 Операционни системи 9 2 270 195 75
7 Въведение в програмирането 9 2 270 195 75
8 Математически анализ 9 2 270 195 75
9 Избираеми дисциплини (1) 3 2 90 60 30
Френски език
Немски език
Английски език
Руски език
10 Бази от данни 9 3 270 195 75
11 Обектноориентирано програмиране 9 3 270 195 75
12 Числени методи и алгоритми 8 3 240 165 75
13 Избираеми дисциплини (1) 4 3 120 60 60
Операционни системи UNIX
Управление на проекти
Алгебра
Финансова математика
Теория на вероятностите и математическа статистика
Общо за фундаментални дисциплини 90 10 2 2760 1905 855
Университетски специални дисциплини
14 Дискретна математика 9 4 270 195 75
15 Избираеми дисциплини (1) 6 4 180 120 60
Офис приложения
Мултимедия
Диференциални уравнения
Геометрия
Комплексен анализ
16 Избираеми дисциплини (1) 6 4 180 120 60
Счетоводство
Въведение във финансите
Икономикс
Статистика
Общо за университетски специални дисциплини 21 3 630 435 195
17 Програмиране и структури от данни 9 4 270 195 75
18 Проектиране на информационни системи 8 5 240 165 75
19 Уеб технологии 8 5 240 165 75
20 Визуално програмиране с JAVA 8 5 240 165 75
21 Избираеми дисциплини (1) 6 5 180 120 60
Администриране на бази от данни
Програмиране с VISUAL C++
Автоматизирано софтуерно тестване
Уеб базирани системи за управление на съдържанието с отворен код
22 Компютърна графика 6 6 180 105 75
23 Компютърни мрежи и комуникации 7 6 210 135 75
24 .NET технологии 7 6 210 135 75
25 Клиентско уеб програмиране 5 6 150 90 60
26 Мобилни приложения 8 7 240 165 75
27 Дипломантски семинар 7 7 210 180 30
28 Сървърно програмиране 8 7 240 165 75
29 Избираеми дисциплини (1) 7 7 210 150 60
Администриране на компютърни мрежи
Адаптивен уеб дизайн
Разработване на Java EE уеб приложения
30 Хибридни мобилни приложения 5 8 150 75 75
31 Сървърно MVC програмиране 5 8 150 75 75
32 Облачни технологии 5 8 150 90 60
33 Избираеми дисциплини (1) 5 8 150 90 60
Разработване на игри
Интегриране на приложения
Криптография и защита на данните
Оптимизация за търсещи машини
Софтуерни технологии
Общо за специални дисциплини 114 17 3420 2265 1155
Практическо обучение 5 6
Държавен изпит или защита на дипломна работа 10 8
Общо за целия курс на обучение 240 6810 4605 2205

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
2 Чужд език - немски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
3 Чужд език - френски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
4 Чужд език - руски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
5 Чужд език - португалски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
6 Български език (за чуждестранни студенти) 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
7 Търговско право 3 5 90 60 30 30 0
8 Бизнес култура и традиции 3 5 90 60 30 30 0
9 Данъчен процес и данъчно облагане 3 7 90 60 30 30 0

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.