Учебен план и програми

Специалност "Бизнес консултиране"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление „Икономика”
Професионална квалификация „Икономика”
Срок на обучение - 1 година (СС, СНУ) / 1,5 години (ДНДО, СПН)
Форма на обучение -редовна (редовна електронна) и дистанционна
Moodle

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна

Фундаментални Дисциплини (ДНДО и СПН)

1

Икономикс

12

9

360

300

60

2

Количествени методи

12

9

360

300

60

3

Мениджмънт и маркетинг

12

9

360

300

60

4

Въведение във финансите

12

9

360

300

60

5

Теория на счетоводството

12

9

360

300

60

Общо за фундаментални дисциплини:

60

5

1800

1500

300

Специални Дисциплини (СНУ / ДНДО и СПН)

6

Управление на качеството Moodle

5

9 / 10

150

90

60

7

Управление на бизнес проекти Moodle

5

9 / 10

150

90

60

8

Бизнес диагностика Moodle

5

9 / 10

150

90

60

Общо за специални дисциплини:

15

0

3

450

270

180

Специализиращи Дисциплини (СНУ / ДНДО и СПН)

9

Организация на бизнес консултантската дейност  Moodle

8

9 / 10

240

165

75

10

Счетоводство за мениджъри Moodle

8

9 / 10

240

165

75

11

Управление на взаимоотношенията с клиенти

Moodle

8

9 / 10

180

120

60

12

Ценови решения в бизнеса  Moodle

6

9 / 10

240

165

75

13

Кадрово консултиране   Moodle

8

10 / 11

240

180

60

14

Маркетингови проучвания  Moodle

8

10 / 11

240

165

75

15

Магистърски семинар  Moodle

8

10 / 11

240

195

45

16

Избираема (1) от:

6

10 / 11

180

135

45

     Консултантска етика и фирмена култура Moodle

     Управление на промяната  Moodle

Общо за специализиращи дисциплини:

60

6

2

1800

1290

510

Общо за целия курс на обучение:

135

11

5

4050

3060

990

Защита на дипломна работа

15

Общо кредити за целия курс на обучение:

  • СНУ - Направление „Стопански науки и управление“ (СНУ), в която група попадат всички, завършили професионални направления: 3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика; 3.9. Туризъм.
  • ДНДО - „Други направления и други области на висше образование“, в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от „Социални, стопански и правни науки“ като: 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.2. Психология; 3.3. Политически науки; 3.4. Социални дейности; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки; 3.6. Право.
  • СПН – „Същото професионално направление“, съответстващо на завършената специалност в ОКС „професионален бакалавър“.

Редовно електронно обучение – студентите се обучават в редовна форма, но имат достъп до електронни учебни материали налични на e-Learn платформата на сайта на ИУ-Варна.

За дистанционно обучение аудиторната учебна заетост е 20% от тази на редовно обучение.