Социални изследвания и консултиране, ОКС 'магистър'

Обучението за образователно-квалификационната степен “Магистър по икономика” по специалността “Социални методи и консултиране” в Икономически университет – Варна има за цел да подготви висококвалифицирани и широкоформатни изследователи и мениджъри на специализирани звена за проучвания в стопански предприятия, публични структури и неправителствения сектор на страната, както и за учебни, научни и обществени организации.

Магистърската програма “Социални методи и консултиране” акцентира и използва различието в базовата подготовка на студентите, за да създаде диалогично поле при тяхното обучение и да адресира широко многообразните въпроси и проблеми, свързани със съвременния обществен живот и социалното управление и тяхното изследване главно в приложен план.

Студентите слушат лекции, участват в дискусии на семинарни занятия върху подбрана специализирана литература за изследователския процес и съпътстващите го проблеми, разработват самостоятелни и колективни изследователски проекти, участват в провеждането на теренни изследвания и в квалификационни стажове.