Учебен план и програми

Programme "International Business and Management"
Educational and Qualification Degree Master
Professional Field Economics
Professional Qualification: ECONOMICS
Study period: 2 years (4 semesters)
Mode of study: Full-time
Subjects Credits Form of control Student workload
exam Continuous
assessment
total extracurricular curricular

Specialization subjects

1

Economy and Society in the European Union

5

9

150

105

45

2

International Economics

8

9

240

180

60

3

English Language

8

9

240

180

60

4

Dissertation Seminar

10

9

240

180

60

5

Global Business Environment

5

10

150

105

45

6

International Entrepreneurship

5

10

150

105

45

7

Contemporary International Marketing Strategies

8

10

240

180

60

8

English Language

13

10

390

300

90

9

International Human Resource and Information Management

10

11

300

240

60

10

Research methods

10

11

300

240

60

11

Social Responsibility, Compliance and Accountability

10

11

300

240

60

12

Contemporary Issues in International strategic management

15

12

450

360

90

Total:

107

3

9

3210

2505

705

Master dissertation / Dissertation defense

15

Overall:

122

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
2 Чужд език - немски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
3 Чужд език - френски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
4 Чужд език - руски 3 10 или 12 90 60 30 0 30

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.  

  • СС - Същата специалност (СС), съответстваща на обявената магистърска специалност от ИУ-Варна.
  • СНУ - Направление „Стопански науки и управление“ (СНУ), в която група попадат всички, завършили професионални направления: 3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика; 3.9. Туризъм.
  • ДНДО - „Други направления и други области на висше образование“, в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от „Социални, стопански и правни науки“ като: 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.2. Психология; 3.3. Политически науки; 3.4. Социални дейности; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки; 3.6. Право.
  • СПН – „Същото професионално направление“, съответстващо на завършената специалност в ОКС „професионален бакалавър“.