Учебен план и програми

Специалност "Мениджмънт на организациите"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление „Администрация и управление”
Професионална квалификация „Управление и администрация”
Срок на обучение - 1 година (СС, СНУ) / 1,5 години (ДНДО, СПН) 
Форма на обучение -редовна

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна

Фундаментални Дисциплини (ДНДО и СПН)

1

Икономикс

12

9

360

300

60

2

Количествени методи

12

9

360

300

60

3

Мениджмънт и маркетинг

12

9

360

300

60

4

Въведение във финансите

12

9

360

300

60

5

Теория на счетоводството

12

9

360

300

60

Общо за фундаментални дисциплини:

60

5

1800

1500

300

Специални дисциплини (СНУ/ ДНДО и СПН)

6

Стратегическо управление

5

9 / 10

150

90

60

7

Планиране и прогнозиране

5

9 / 10

150

90

60

8

Предприемачество и малък и среден бизнес

5

9 / 10

150

90

60

Общо за специални дисциплини:

15

3

450

270

180

Специализиращи дисциплини (СС и СНУ / ДНДО и СПН)

9

Проектен мениджмънт

8

9 / 10

240

165

75

10

Корпоративно ръководство II част

6

9 / 10

180

120

60

11

Регионално развитие

8

9 / 10

240

165

75

12

Социална отговорност на бизнеса

8

9 / 10

240

165

75

13

Управление на персонала

8

10 / 11

240

180

60

14

Магистърски семинар

8

10 / 11

240

195

45

15

Европейска бизнес политика

8

10 / 11

240

165

75

16

Избираема (1) от:

6

10 / 11

180

135

45

Търговски сделки и преговори

Управление на междукултурните различия

Управление на промяната

Управленска диагностика

Управленски контролни системи

Общо за специализиращи дисциплини:

60

6

2

1800

1290

510

Общо за целия курс на обучение:

135

11

5

4050

3060

990

Защита на дипломна работа

15

Общо кредити за целия курс на обучение:

150

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
2 Чужд език - немски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
3 Чужд език - френски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
4 Чужд език - руски 3 10 или 12 90 60 30 0 30

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.  

  • СС - Същата специалност (СС), съответстваща на обявената магистърска специалност от ИУ-Варна.
  • СНУ - Направление „Стопански науки и управление“ (СНУ), в която група попадат всички, завършили професионални направления: 3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика; 3.9. Туризъм.
  • ДНДО - „Други направления и други области на висше образование“, в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от „Социални, стопански и правни науки“ като: 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.2. Психология; 3.3. Политически науки; 3.4. Социални дейности; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки; 3.6. Право.
  • СПН – „Същото професионално направление“, съответстващо на завършената специалност в ОКС „професионален бакалавър“.