Учебен план и програми

Специалност "Мениджмънт"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление „Администрация и управление
Професионална квалификация „
Управление администрация
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща оценка общо извън-
аудиторна
аудиторна
Фундаментални дисциплини
1 Информатика 9 1 270 195 75
2 Микроикономика 9 1 270 195 75
3 Приложна математика 9 1 270 195 75
4 Физическо възпитание 1 1 30 0 30

5

Избираеми дисциплини (1)

3

1

90

60

30

Френски език

Немски език

Английски език

Руски език

6

Теория на управлението

9

2

270

195

75

7

Макроикономика

9

2

270

195

75

8

Основи на правото

9

2

270

195

75

9 Физическо възпитание 1 2 30 0 30

10

Избираеми дисциплини (1)

3

2

90

60

30

Френски език

Немски език

Английски език

Руски език

11

Теория на счетоводството

9

3

270

195

75

12

Въведение във финансите

9

3

270

195

75

13

Маркетинг

8

3

240

165

75

14

Избираеми дисциплини (1)

4

3

120

60

60

Кариерно развитие

Философия

Икономическа социология

Икономическа психология

История на икономиката

Делова кореспонденция

Общо за фундаментални дисциплини

90

10

2

2760

1905

855

Университетски специални дисциплини

15

Въведение в статистиката

9

4

270

195

75

16

Избираеми дисциплини (1)

6

4

180

120

60

Финансово счетоводство

Икономика на труда

Международен икономикс

Моделиране на икономически системи

Икономика на околната среда

17

Избираеми дисциплини (1)

6

4

180

120

60

Въведение в търговията

Интернет технологии

Европеистика

Съвременни икономически теории

Търговско право

Общо за университетски специални дисциплини

21

3

630

435

195

18

Стратегическо управление

9

4

270

195

75

19

Планиране и прогнозиране

8

5

240

165

75

20

Предприемачество и малък и среден бизнес

8

5

240

165

75

21

Операционен и логистичен мениджмънт

8

5

240

180

60

22

Избираеми дисциплини (1)

6

5

180

120

60

Бизнес комуникации

Бизнес етика

Финансови пазари и институции

Теория на управленските решения

23

Управление на човешките ресурси

7

6

210

135

75

24

Управление на публичния сектор

7

6

210

135

75

25

Количествени методи в управлението

6

6

180

105

75

26

Избираеми дисциплини (1)

5

6

150

90

60

Управление на иновациите

Управление на качеството

Социално предприемачество

Екомениджмънт

27

Организация на управлението

8

7

240

165

75

28

Организационно поведение

8

7

240

165

75

29

Инвестиционен мениджмънт

8

7

240

165

75

30

Избираеми дисциплини (1)

6

7

180

120

60

Фирмена култура

Борси и борсови сделки

Управленска отчетност

Облигационно право

31

Международен мениджмънт

5

8

150

75

75

32

Корпоративно ръководство

5

8

150

75

75

33

Спецсеминар

5

8

150

105

45

34

Избираеми дисциплини (1)

5

8

150

90

60

Управление на риска

Бизнес анализи

Организационни конфликти и управление на стреса

Мениджмънт на цифрови и хибридни организации

Общо за специални дисциплини

114

17

3420

2265

1155

Практическо обучение

5

6

Държавен изпит или защита на дипломна работа

10

8

Общо за целия курс на обучение

240

6810

4605

2205


 

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
2 Чужд език - немски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
3 Чужд език - френски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
4 Чужд език - руски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
5 Чужд език - португалски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
6 Български език (за чуждестранни студенти) 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
7 Търговско право 3 5 90 60 30 30 0
8 Бизнес култура и традиции 3 5 90 60 30 30 0
9 Данъчен процес и данъчно облагане 3 7 90 60 30 30 0

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.