Квалификационна характеристика

Специалност "Бизнес информационни системи"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление "Икономика"
Професионална квалификация "Икономика"
Срок на обучение - 1 год. (СС, СНУ) / 1,5 год. (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна
 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за магистър по „Бизнес информационни системи“;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи, средства и информационни технологии.

 1. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формират у студентите знания, умения и компетенции за изпълняване на разнообразни дейности в областта на бизнес информационните системи. Конкретното описание на професиите, за които се подготвят студентите, е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, към които е насочено обучението по специалността, са в следните насоки:

 1. Анализ и изграждане на бизнес информационни системи.
 2. Разработване и поддържане на уеб приложения и системи за е-бизнес.
 3. Мултимедийни приложения.
 4. Моделиране и автоматизиране на бизнес процеси.
 5. Изграждане бази от данни и на системи с бизнес интелигентност.

 1. Обучение по специалност „Бизнес информационни системи“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини като: Електронен бизнес; Уеб технологии в реално време; Обработка на изображения и мултимедия в бизнеса; Системи за управление на бизнес процеси; Складове от данни и big data; Разработване на мобилни приложения и др.

За студентите с ОКС „бакалавър“ по други специалности е предвидено изучаването на специални дисциплини от областта на бизнес информационните системи: Уеб технологии; Основи на информационните системи; Компютърни архитектури и мрежи. Студентите с ОКС бакалавър от други ПН изучават и фундаментални икономически  дисциплини като: Икономикс; Количествени методи;  Мениджмънт и маркетинг и др.

За ефективното формиране на знания и умения се използват разнообразни форми за обучение: практически занятия в компютърни лаборатории; решаване на казуси и задачи от практиката; разработване на курсови проекти; самостоятелни проучвания и презентации; екипна работа и др. Осигурен е достъп до съвременни софтуерни продукти по академичните програми на водещи ИТ фирми. Студентите имат възможност да се включат в стажантски програми и международна студентска мобилност.

Обучението по специалност „Бизнес информационни системи“ се реализира в редовна форма. Завършилите получават ОКС „магистър“ по икономика. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на магистърска теза или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “магистър” по професионално направление „Икономика“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

 1. Възможности за реализация

Цел на магистърската програма по „Бизнес информационни системи” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в бизнес организации (в т.ч. ИТ фирми) и в структурите на публичната администрация; (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти по бизнес информационни системи; (3) оползотворяват възможностите за ефективно създаване и прилагане на ИТ решения; (4) мислят креативно и анализират бизнес и информационни процеси.

Завършилите програмата могат да се реализират като разработчици на системи за управление на фирмите, системни анализатори, мениджъри на ИТ проекти, бизнес анализатори, специалисти по внедряване, поддържане и развитие на информационни системи, системни администратори, консултанти по услуги за клиенти, специалисти по електронен бизнес, маркетинг и мениджмънт на софтуерни и информационни продукти, преподаватели и др.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си като докторанти в Икономически университет - Варна или в други университети у нас и в чужбина.

 1. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Бизнес информационни системи“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • умее да изгражда административноорганизационни структури и самостоятелно да управлява екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • демонстрира овладяност в оперативно взаимодействие при управлението на промяната в сложна заобикаляща среда;
 • проявява творчество и новаторство при разработването на проекти;
 • инициира процеси и организира дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • формулира политики и демонстрира лидерски качества за реализацията им;

Компетентности за учене:

 • системно и задълбочено оценява познанията си и идентифицира потребности от нови знания;
 • демонстрира висока степен на самостоятелност и лесно се ориентира в сложно учебно съдържание, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използва разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • владее богат понятиен апарат и проявява способности за концептуално и абстрактно мислене;

Комуникативни и социални компетентности:

 • умее да представя ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализира на аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработва и излага аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на информационните системи и ИТ с цел решаване на конкретни задачи;
 • интегрира широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст;
 • прави обосновани преценки и намира решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстрира способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда;
 • способен е да решава проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знание, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умее да инициира промени и да управлява процесите на развитие в сложни условия, ангажира се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.