Информатика

International Conference - Information and Communication Technologies in 
Business and Education

Катедра "Информатика" е основана през 1969 г. с наименование "Организация на машинната обработка на икономическата информация". По същото време се открива и едноименната специалност, в която започва обучение първият випуск от 40 студенти.

В своето развитие специалността неколкократно променя наименованието си: през 1976 г. –  "Организация и проектиране на обработката на икономическата информация"; 1983 г. – "Социално-икономическа информация"; през 1990 г. – "Икономическа информатика". След приемането на обновения Държавен регистър на специалностите през 1997 г., в университета се осъществява прием и обучение на студенти по специалност "Информатика" от професионално направление 4.6. "Информатика и компютърни науки".

От 2007 г. катедра "Информатика" стартира обучение и по още една специалност – "Бизнес информационни системи".

Понастоящем катедрата е единствената в университета, която администрира специалности и докторски програми от две професионални направления, а именно: "Информатика и компютърни науки" и "Икономика". Катедрата администрира 2 бакалавърски специалности: "Информатика" и "Бизнес информационни системи", 4 магистърски специалности – "Информатика", "Приложна информатика", "Бизнес информационни системи", "ИТ иновации в бизнеса". Преподавателите от катедрата участват в обучението и на всички останали студенти в Икономически университет – Варна. Катедрата така също обучава по докторски програми "Информатика" и "Приложение на изчислителната техника в икономиката".

Катедра "Информатика" поддържа високо качество на обучението в една от най-динамично развиващите се области. В нейния състав участват 24 преподавателя на основен трудов договор, от които 1 професор, 7 доцента и 2 главни асистенти доктори и 12 хонорувани преподаватели, от които 2 професора и 3 доцента.

Катедрата стимулира изявите на студентите като провежда преглед на студентската дейност, олимпиада по програмиране, конкурс за дизайн, конкурс за Интернет блог. Извършва се подготовка на отбори по програмиране.

Членове на катедрата са едни от най-активните по отношение на участие в редица работни групи в университета, вкл. при конкурси за избор и доставка на техника, за проект за сайт и избор на дизайн, при разработване на проектни предложения по европейски и национални програми, при организация на онлайн лекции и конференции и др.