Класиране и записване

Балообразуване и класиране

Успехът от дипломата за завършена степен на висшето образование служи за бал при класирането по документи.

"Успех от дипломата за завършена степен на висшето образование" е успехът, който се формира като средноаритметична стойност от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Броят на местата за класиране по държавна поръчка се определя на основание утвърдения план от Министерския съвет по професионални направления.

Класирането се извършва по реда на посочените от кандидат-магистъра специалности в състезателния картон и по низходящ ред на бала, в съответствие с обявените места по области на висшето образование, професионални направления, магистърски специалности, форми на обучение и основание за прием (държавна поръчка или платено обучение).

Кандидат-магистри, на които балът позволява да бъдат класирани в държавна поръчка в магистърски специалности, които не формират група, могат да се запишат с държавна такса за обучение в следваща желана специалност от същото професионално направление (в редовно обучение), попълнена в състезателния картон, за която има сформирана група и за която кандидатът има достатъчен бал.

Класирането се извършва отделно за всеки етап на приема.

Кандидатите не се класират за специалности и форми на обучение, които не са посочили в състезателния картон.

Кандидат-студентите, получили равен състезателен бал на последното планово място за същата специалност, независимо от основанието за прием (държавна поръчка или платено обучение), се приемат над утвърдените места.

При несформиране на група в определена магистърска специалност, се извършва служебно прекласиране по следваща желана специалност, посочена от кандидата в състезателния картон, за която ще се осъществява обучение.