Организация

Студентите от ИУ-Варна, бакалавърска, магистърска и докторска форма на обучение, редовно, задочно или дистанционно, изучават чужд език по учебните планове, съставени от съответните профилиращи катедри, които определят формата на обучение, продължителността на езиковите курсове, специализираната насоченост на обучението, както и формата на контрол при завършването на курса.

Обучението се осъществява от Департамента за езиково обучение, който се състои от двете катедри - „Славянски езици“ и „Западноевропейски езици, които предлагат езикови курсове, включени в учебните планове на студентите на английски, немски, френски и руски език, делова кореспонденция на български език, както и подготвителни курсове по български или английски език за чуждестранни студенти.  

Учебните планове определят формите на обучение – задължително избираема, т.е. студентите са задължени да изберат един от предлаганите езици за определен семестър, и свободно избираема /факултативна/ - студентите избират по желание изучаването на предпочитан език от изброените. Срокът на обучение завършва с изпит или текуща оценка.

За подробна информация за възможностите за изучаване на чужд език вижте на страницата на катедра „Славянски езици“ и катедра „Западноевропейски езици“