Публична покана 15

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: “Доставка на хартия, картон и позитивни плаки за нуждите на Печатна база към ИУ-Варна”, обявена с публична покана РД 21-1694/16.11.2015 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 17.11.2015 г. до 25.11.2015 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9047664.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 25 ноември 2015 г.

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 16.11.2015 г.

      4. Отговор на писмено искане

Дата на публикуване: 19.11.2015 г.

      5. Протокол

Дата на публикуване: 30.11.2015 г.

      6. Договор
      7. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване: 16.12.2015 г.

      8. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 22.02.2016 г.

      9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 09.03.2016 г.

     10. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 30.03.2016 г.

      11. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП /основание &18 от Преходни и Заключителни разпоредби на нов ЗОП в сила от 15.04.2016г./

Дата на публикуване:  21.04.2016 г.