Проект „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
2007 - 2013

 

Инвестира във вашето бъдеще!


Проект BG051PO001-7.0.07-0036
Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес

http://university-business.ue-varna.bg/

http://uebn.ue-varna.bg/bg/

Оперативна програма: "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013
Приоритетна ос: 7. "Транснационално и междурегионално сътрудничество"
Процедура: BG051PO001-7.0.07, "Без граници - Компонент 1 - Фаза 2"
Договор: BG051PO001-7.0.07-0036-C0001
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Партньори: Варненска Търговско Индустриална Камара и Университет „Лучан Блага” - Сибиу, Румъния
Общ бюджет на проекта: 192 845,00 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)
Продължителност: 24 месеца (от 01.06.2013 до 01.06.2015)