ИУ-Варна подновява приема на договори по проект "Студентски практики"

ИУ-Варна подновява приема на договори по проект "Студентски практики"

Студентски практики

Уважаеми студенти на Икономически университет – Варна,

Във връзка с Договор № Д03-139/13.06.2016 г., подписан между Министерство на образованието и науката и Икономически университет – Варна, за партньорство по проект BG05M2ОP001-2.002-0001 "Студентски практики – Фаза 1", финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, Ви уведомяваме, че имате възможност да участвате в проекта.

Внимание  Студентът, обучаващата организация и менторът предават подписан от тях договор в три екземпляра,  с показване на лични документи, съобразно график за предаване на договори.

Подписаните договори могат да се получат обратно (при условията, по които са предадени) всеки понеделник и сряда от 13:00 до 14:00 ч. в кабинет 210.

Удостоверение за завършена практика се изготвя  след:

  1. успешно приключено практическо обучение
  2. получена стипендия от студента
  3. изпращане на заявка за издаване на имейл: markova@ue-varna.bg

Удостоверение се получава две седмици след изпращане на заявката в дните понеделник и сряда от 13:00 до 14:00 ч. в кабинет 210.

Удостоверение за завършена практика се получава от студента само срещу представен личен документ.

ИнформацияВажна информация за студенти, ментори и обучаващи организации (работодатели)ГРАФИК
за приемане на договори в Икономически университет
Варна
по проект "Студентски практики – Фаза 1"
 

СТУДЕНТИ

 Дати за приемане на договори

Период за стартиране
на практическото обучение

19, 20 и 21.06.2017 г.

10.07.2017 г. – 16.07.2017 г.

26, 27 и 28.06.2017 г.

17.07.2017 г. – 23.07.2017 г.

Договорите се предават от студента в Деловодството, каб. 209,
в часовете от 10:30 - 12:00 ч.; 13:00 – 16:15 ч.

 Показвайки документ за самоличност и с предварително получен входящ номер, студентът предава лично в ИУ-Варна следните документи:

(1) три екземпляра на договора за практическо обучение
(2) декларация по чл. 3 от Инструкцията
(3) контролен лист, подписан от академичния наставник и студента

 Процедурата за получаване на входящ номер за предаване на договор от студент за провеждане на практика по проект „Студентски практики - Фаза 1“ включва следните стъпки:

1. Студентът, когато получи контролния лист от академичния си наставник за коректно извършена подготовка за сключване на договор между ИУ-Варна и Студент, изпраща имейл (заявка) до Иван Михайлов на:  imihaylov@ue-varna.bg  за дата/и  на предаване на договора, съобразно графика посочен в сайта на ИУ-Варна.

2. Заявката (имейл), която изготвя студентът, включва следния текст: „Здравейте г-н Михайлов, Изпълнил съм всички изисквания за подписване на договор за практическо обучение с ИУ-Варна и желая да ми определите  входящ номер и  дата за неговото представяне. Имена на студента: ........................................................................................................................................, фак. № ................., от спец.: .................................................................., дата на стартиране на практиката: ..........................

3. Студентът трябва до 24 часа да получи входящ номер с посочена дата/и за представяне на договора, съобразно графика за предаване на договори в сайта на университета. При изчерпване на седмичния лимит от брой на договори, студентът ще бъде пренасочен за следващата седмица и/или възможна дата.

4. Студентът, при  невъзможност да представи договора си по различни причини, своевременно изпраща уведомителен имейл на imihaylov@ue-varna.bg

5. Студентът подава договора си в каб. 209 в изпратеният му по имейл срок, съгласно посочените дни в графика за предаване на договори в сайта на университета.


 

РАБОТОДАТЕЛИ И МЕНТОРИ

представят договори след предварителна заявка на e-mail: satrudnik@ue-varna.bg
и получаване на потвърждение в рамките на 48 ч. за детайли по приема (кабинет, час и лице за прием)


Екип по проект "Студентски практики - Фаза 1"
Икономически университет – Варна

Последна актуализация: 31.05.2017 г.
 


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики" – фаза I, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.