За магистри–дипломанти през зимна сесия /поправителна/ - м. януари 2017 г.

За магистри–дипломанти през зимна сесия /поправителна/ - м. януари 2017 г.

Документи за допускане до държавна изпитна сесия
(
25.01. – 27.01.2017 г.)

Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец януари 2017г. на 18 и 19 януари 2017 г.  трябва да представят следните документи:

  1. В  методичния кабинет на съответната специалност на инспектор "Учебна дейност":

- Заявление (за магистри) за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от Университетската книжарница);
- Обходен лист по образец (купува се от Университетската книжарница) с подпис и печат от библиотеката;
- Касов бон (оригинал) за платена такса от 50 лева (съгл. Заповед РД-10-1291/16.05.2016 г.) – внасят се в касата на ИУ-Варна, каб. 231, II етаж;
- Две снимки формат 3,5/4,5 см., на гърба на снимките дипломантът с молив изписва факултетен №, специалност и трите си имена;
- Плик (среден формат) с надписани имена и точен адрес по местоживеене, на който да се изпрати дипломата (на гърба на плика се изписва специалност и факултетен №).

  1. В  Център за магистърско обучение - каб. 114, ет. 1 

- Заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;
- Студентска книжка;
- Копие на дипломата, с която сте кандидатствали (само за студентите, завършили Колежи, включително Колеж по туризъм - Варна и Висши училища, различни от ИУ-Варна).

За завършилите чуждестранни висши училища: копие на дипломата, преведена на български и Удостоверение от МОН или от Комисията към ИУ-Варна за призната образователна степен.

Студенти, които подават заявление до Ректора за допускане до нови две последователни сесии на държавен изпит (заявлението се подава в каб. 114 - ЦМО), заплащат такса от 50 лв. за допускане до Държавен изпит със следващ випуск (съгл. Заповед РД-10-1291/16.05.2016 г.).

Сроковете за представяне на дипломните работи и редът за явяване се обявяват от съответните катедри (допълнителна информация в секция "Актуално" на водещата катедра).

Работно време на ЦМО
08:00 – 16:30
Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45

Забележка: Методичните кабинети по специалности са следните:

Специалност Кабинет

СК

Н-110

БМ, ПФ, КФ

123 а

СП, ИНС, БИ

Н-111

КБУ, ЛМ, АБ, БК

Н-107

ТБ, ГТБ

Н-106

КЕС

314 б

МБ, МТБ, Туризъм

Н-108

УПМ, РМК, КМ, КБР

317 в

Мениджмънт, БА, ПА, МЧР

225 б

Информатика, Прил. информатика, БИС, ИТ инов. в бизнеса

317 б