Процедури за заемане на академична длъжност

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ” Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на
По професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност - Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

Кандидат: гл. ас. д-р Даниела Александрова Георгиева

Съобщение

Научно жури

Рецензии

Становища

Резюмета

23.05.2017 г.

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

Жури

Публикувано на