Учебно разписание на студентиУчебно разписание
за ОКС "бакалавър" (редовно и задочно) и ОКС "магистър" (редовно и задочно),
зимен семестър на учебната 2017/2018 г.

 

В таблицата за учебно разписание, в колона Седмица цифрите 1 и 2 имат следните означения:
- с цифра 1 се означава нечетна учебна седмица (първа нечетна седмица на зимен семестър)
- с цифра 2 се означава четна учебна седмица (първа четна седмица на зимен семестър)

Курс
Група
Ден
Обучение