Учебно разписание на студентиУчебно разписание за ОКС "бакалавър" - редовно и задочно,
зимен семестър на учебната 2017/2018 г.

 

В таблицата за учебно разписание, в колона Седмица цифрите 1 и 2 имат следните означения:
- с цифра 1 се означава нечетна учебна седмица (първа нечетна седмица на зимен
семестър е 18.09. - 22.09.2017 г.)
- с цифра 2 се означава четна учебна седмица (първа четна седмица на зимен
семестър е 25.09. - 29.09.2017 г.)

Курс
Група
Ден
Обучение