Учебно разписание на студентиУчебно разписание за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - редовно и задочно,
летен семестър на учебната 2016/2017 г.

 

В таблицата за учебно разписание, в колона Седмица цифрите 1 и 2 имат следните означения:
- с цифра 1 се означава нечетна учебна седмица (първа нечетна седмица на летен
семестър е 13.02. - 17.02.2017 г.)
- с цифра 2 се означава четна учебна седмица (първа четна седмица на летен
семестър е 20.02. - 24.02.2017 г.)

Курс
Група
Ден
Обучение