Икономика и търговия, ОКС "бакалавър"

Какво се изучава?

В процеса на обучението студентите от специалността получават задълбочени познания и висока квалификация в областта на икономиката и управлението на търговията:

 • широко фундаментално икономическо образование;
 • солидна специална подготовка;
 • практически умения за адаптиране на теоретичните знания.

Студентите от специалността придобиват знания и умения по проблемите на икономиката, мениджмънта, логистиката и маркетинга в търговията, финансово-счетоводните и правни аспекти на търговския бизнес, разработването и реализирането на стратегии за развитие на бизнеса, обосновката на проекти за създаване на собствен бизнес, търговското предприемачество, характера и особеностите на отделните сектори на търговията, бизнес комуникациите, борсовата търговия и др.

Специалните дисциплини, които се изучават са:

 • Въведение в търговския бизнес;
 • Търговски мениджмънт;
 • Психология на търговията;
 • Борсова търговия;
 • Външна търговия;
 • Търговия с интелектуални продукти;
 • Логистика;
 • Управление на продажбите;
 • Търговско предприемачество;
 • Търговско право;
 • Хотелиерство и ресторантьорство;
 • Бизнес комуникации;
 • Електронна търговия
 • Планиране и анализ на търговската дейност;
 • Търговска реклама;
 • Управление на малкия бизнес и др.

Съдържанието на учебните дисциплини отразява актуални въпроси на теорията и практиката на търговията и позволява на завършилите специалността да бъдат конкурентоспособни на трудовия пазар в страната и чужбина.

Завършилите специалността получават диплом за бакалавър по икономика, специалност "Икономика и търговия".

Какво може да се работи след завършване?

Специалност "Икономика и търговия" притежава едновременно отраслови и функционални измерения, тъй като подготвя специалисти за отрасъл "Търговия" и за предприятия от различни сектори от икономиката и социално-обществения живот.
Завършилите специалността могат да се реализират в няколко направления:

 • в различните равнища на мениджмънта в специализираните фирми за търговия, в това число в големите търговски вериги и малкия и среден бизнес;
 • да заемат изпълнителски и ръководни длъжности в стратегическото и оперативното управление на всички безнес единици, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост;
 • да работят като експерти и мениджъри по търговия, продажби, маркетинг, логистика;
 • да осъществяват функциите на търговски и борсови посредници, агенти, дистрибутори, представители, аналитици, консултанти и др.
 • да стартират успешно самостоятелен търговски бизнес в различни сектори на икономиката.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността, е катедра "Икономика и управление на търговията". В нея работят именити преподаватели с високо квалификация.

Ръководител  катедра – доц. д-р Виолета Димитрова


Преподаватели

Проф. д-р Данчо Данчев Гл. ас. д-р Десислава Гроздева
Доц. д-р Христо Трайков Гл. ас. д-р Миглена Милева
Доц. д-р Михал Стоянов Гл. ас. д-р Елица Граматикова
Доц. д-р Донка Желязкова Ас. Виолета Ласкова
Доц. д-р Цветнен Цветков Гл. ас. д-р Юлия Христова