University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Dimitria Karadimova PhD

Chief Assist. Prof. Dimitria Karadimova PhD

Chief Assist. Prof. Dimitria Karadimova PhD

431

d.karadimova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, 14:00-16:00

Friday, 14:00-16:00

Pending exam dates

18 Mar 2021, Office https://meet.google.com/dgs-pfuz-whg: 14:00-

19 Apr 2021, Office https://meet.google.com/dgs-pfuz-whg: 15:15-

Subject Year and Programme
Introduction to Statistics Year 2, ИБП (Distance learning)
Introduction to Statistics Year 2, Счет-АЕ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ИК.И Т. (Distance learning)
Introduction to Statistics Year 2, ФИНАНСИ (Distance learning)
Introduction to Statistics Year 2, СО (Distance learning)
Introduction to Statistics Year 2, НИИ (Distance learning)
Introduction to Statistics Year 2, ТУРИЗЪМ (Distance learning)
Introduction to Statistics Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, ФИ-СПН (Distance learning)
Quantitative Methods Year 5, ЛМЕН-СПН (Distance learning)
Quantitative Methods Year 5, ЛМЕН-ДНДО (Distance learning)
Quantitative Methods Year 5, БМ-ДНДО (Distance learning)
Quantitative Methods Year 5, КБУ-СПН (Distance learning)
Quantitative Methods Year 5, ФИ-ДНДО (Distance learning)
Quantitative Methods Year 5, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
15:15 17:00 53 Seminar Introduction to Statistics 29
Friday
11:15 13:00 51 Seminar Introduction to Statistics 31, 34
Type Year Publication
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 184 - 191.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 216 - 224.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 273 - 283.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 193 - 199.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Доклад 2009
Сборник с доклади от първа национална конференция на докторанти по стопански науки и управление “Икономиката на знанието и глобалният прогрес”, София, Изд. ”Авангард прима”, 2009, 59-65.
Статия 2009
Известия, сп. на Икономически университет – Варна, 2009, 1, 92-102.
Доклад 2008
Материалы Международной научно-практической конференции “Статистика в диалоге общества и власти”, Санкт-Петербург, 2008, 119-120.
Статия 2008
Икономика и управление, сп. на Югозападен университет “Неофит Рилски”, 2008, 3, 15-23.
Overview of all publications