University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Margarita Lambova PhD

Assoc. Prof. Margarita Lambova PhD

Assoc. Prof. Margarita Lambova PhD

311

lambowa@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office e-Learn: 09:00-11:00

Pending exam dates

26 Mar 2021, Office e-Learn : 08:00-09:00

23 Apr 2021, Office e-Learn : 08:00-09:00

Subject Year and Programme
Introduction to Statistics Year 2, НИИ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ПА (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ПИМ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, СА (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
13:30 16:00 Е-Н210 Lecture Introduction to Statistics 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 4, 2020, 378 - 386.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 5 - 43.
Студия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 27, 2019, 4, 381 - 397.
Студия 2018
Статистика, София : НСИ, 2018, 2, 1 - 31.
Студия 2017
Икономически изследвания, ИИ на БАН, 2017, 2, 172 - 197.
Студия 2017
Стратегии на образователната и научната политика, 2017, 2, 159 - 174.
Статия 2016
Статистика, НСИ, 2016, 3.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 117 - 122.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 379 - 385.
Учебник 2012
- Варна : СТЕНО, 2012. - 320 с.
Overview of all publications