University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Petar Petrov PhD

Chief Assist. Prof. Petar Petrov PhD

Chief Assist. Prof. Petar Petrov PhD

408

+359882164570

p.k.petrov@ue-varna.bg

http://www.marketing-forge.com/

CV

Office hours

Monday, Office Google Meet / 408: 14:00-16:00

Office hours for students

Wednesday, Office Google Meet / 408: 15:00-17:00

Pending exam dates

23 Mar 2023, Office 408: 10:00-11:00

13 Apr 2023, Office 408: 10:00-11:00

Programme Subject Year Group Room Date Hour
International Business and Management - in English Intercultural Aspects of Business 6 41 Н-212 05.05.2023 15:00 - 17:00
Digital Media and PR Innovations and Digital Transformation 4 11 1-55 11.05.2023 15:00 - 16:00
Digital Media and PR Innovations and Digital Transformation 4 12 1-55 11.05.2023 16:00 - 17:00
Public Management and Administrative Authority Personnel Management in Public Administration 5 7 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Public Management and Administrative Authority Personnel Management in Public Administration 6 68 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Human Resources Management Human Resources Management in International Business 5 5 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Human Resources Management- ESM Human Resources Management in International Business 5 6 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Human Resources Management-OSOA Human Resources Management in International Business 6 45 1-319 12.05.2023 15:00 - 17:00
Business Consulting- ESM Marketing Research 5 31 1-56 19.05.2023 08:00 - 09:00
Business Consulting-OSOA Marketing Research 6 58 1-56 19.05.2023 08:00 - 09:00
Marketing Entrepreneurial Marketing 4 13 1-433 19.05.2023 14:00 - 16:00
Marketing Entrepreneurial Marketing 4 14 1-433 19.05.2023 14:00 - 16:00
Marketing Entrepreneurial Marketing 4 15 1-305 19.05.2023 11:00 - 13:00
International Business - in English Human Resource Management 3 27 1-127В 05.06.2023 10:00 - 12:00
Business and Management - in English Human Resource Management 3 26 1-305 08.06.2023 10:00 - 12:00
Type Year Publication
Монография 2021
Sofia : Eudaimonia Production, 2021, 228.., ISBN(печатно) 978-619-7209-41-9 , ISBN(онлайн) 978-619-7209-42-6
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Монография 2020
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020, 286. - Ser. (Schriftenreihe betriebliche Personalentwicklung und Weiterbildung in Forschung und Praxis ; 28).
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 4, 60 - 73.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените – Варна, 7, 2018, 1, 174 - 185.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ, Варна : Наука и икономика, 2018, 272 - 283.
Статия 2018
Vanguard Scientific Instruments in Management [Авангардни научни инструменти в управлението] : Електронно списание, Sofia : UNWE, 15, 2018, 1, 200 - 214.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Доклад 2016
International Scientific Conference on Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World, 8-9.09. 2016, Olomouc : Conference Proceedings, Olomouc : Palacky University in Olomouc, 2016, 352-358., ISBN(онлайн) 978-80-87533-14-7 / Web of Science / Линк
Статия 2016
Vanguard Scientific Instruments in Management, Sofia : UNWE, 12, 2016, 1, 137-153., ISSN(онлайн) 1314-0582 / Web of Science / Линк
Overview of all publications