University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Petya Angelova PhD

Chief Assist. Prof. Petya Angelova PhD

Chief Assist. Prof. Petya Angelova PhD

521

0882164630

p_angelova@ue-varna.bg

Office hours for students

Wednesday, Office 521: 15:00-17:00

Thursday, Office 521: 15:00-17:00

Pending exam dates

15 Mar 2022, Office 521: 15:15-17:00

27 Apr 2022, Office 521: 15:15-17:00

Type Year Publication
Доклад 2019
Proceedings of the 13th International Conference on Business Excellence, 21-22 March 2019, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House, ISSN 2558-9652, Published online: 29 Nov, 2019 , Vol. 13, 2019, Iss. 1, pp. 457-467, DOI: 10.2478/picbe-2019-0040.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението: Сборник с доклади от юбилейна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 178 - 189.
Статия 2009
сп. Известия, ИУ-Варна, 2009, 1, 74-83.
Доклад 2009
Научна конференция на младите научни работници - 2009, ИУ-Варна: Наука и икономика, 2009, 93-101.
Статия 2007
Здравен мениджмънт и икономика, Варна: МУ, 2007, 1.
Доклад 2004
Научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2004.
Доклад 2004
Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията : Сб. науч. тр. [от] Пета междунар. науч.-прил. конф. , Варна: ТУ, 2004.
Доклад 2003
Научна конференция на младите научни работници , Варна: Наука и икономика, 2003.
Overview of all publications