University of Economics – Varna

Assist. Prof. Hristina Nedyalkova, PhD

Assist. Prof. Hristina Nedyalkova, PhD

Assist. Prof. Hristina Nedyalkova, PhD

+359876_140989

hnedjalkova@ue-varna.bg

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/vka-cpao-hdo, 08:00-10:00

Subject Year and Programme
Tourism Management Year 4, МТ-Р.ЕЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
16:15 19:00 314A Lecture Tourism Management 2 35
Tuesday
16:15 19:00 H-211 Seminar Tourism Management 35
Friday
10:15 13:00 314A Lecture Tourism Management 35
Programme Subject Year Group Room Date Hour
International Tourism - in Russian Tourism Management 4 35 Н-212 08.05.2024 09:00 - 11:00
Date Hour Room Notes
28.05.2024 09:00 - 11:00 Н-212
29.05.2024 09:00 - 11:00 Н-212
Date Hour Room Notes
03.06.2024 11:00 - 13:00 Н-102
04.06.2024 11:00 - 13:00 Н-102
Type Year Publication
Доклад 2023
HERiPRENEURSHIP. Sustainable Tourism, Heritage Management and the Cultural and Creative Industries: Creating New Investment Opportunities at Places of Cultural Significance : Proceedings of an International Conference, Tulcea, June 8th-9th 2023, Cluj-Napoca : Mega Publ. House, 2023, 71-78. - (Biblioteca Istro-Pontica. Seria Patrimonium ; 11)., ISBN(онлайн) 978-606-20-654-5 / Линк
Доклад 2023
HERiPRENEURSHIP. Sustainable Tourism, Heritage Management and the Cultural and Creative Industries: Creating New Investment Opportunities at Places of Cultural Significance : Proceedings of an International Conference, Tulcea, June 8th-9th 2023, Cluj-Napoca : Mega Publ. House, 2023, 209-214. - (Biblioteca Istro-Pontica. Seria Patrimonium ; 11)., ISBN(онлайн) 978-606-20-654-5 / Линк
Доклад 2022
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив = Scientific Works. Agricultural University - Plovdiv [Устойчив винен туризъм в контекста на зелената сделка : Нац. кръгла маса ; Зелена икономика, селско стопанство и туризъм за по-добър живот : Студентска научна конференция, АУ - Пловдив, 2022], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 64, 2022, 2, 134-142., ISBN(печатно) 1312-6318, ISBN(онлайн) 2367-5845 / DOI 10.22620/sciworks.2022.02.013 / Линк
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Студия 2020
Language and Culture in the Intercultural World, Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2020, 58-68., ISBN(печатно) 978-152-75-5688-1, ISBN(онлайн) 978-152-75-5688-1 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : В 4 тома : Т. 4 = Economic Science, Education and the Real Economy : Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference, Ded. to the 100th Ann. of UE-Varna : In 4 vol. : Vol. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 683-688., ISBN(онлайн) 978-954-21-1040-8 / Линк
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция с международно участие по случай 55 години от създаването на специалност Туризъм, 30 - 31 октомври 2020 г., Варна, България = Tourism & Connectivity : Conference Proceedings of the Scientific Conference with International Participation Celebrating the 55th Anniversary of Department of Tourism, 30 - 31 October 2020, Varna, Варна : Наука и икономика, 2020, 577-582., ISBN(онлайн) 978-954-21-1052-1 / Линк
Доклад 2019
MICE туризмът: Фестивали, инсентиви, конференции, изложения : Дванадесети Черноморски туристически форум, 3-5 окт. 2019, Варна, Варна : Славена, 2019, 258-265., ISBN(печатно) 978-619-190-149-4
Доклад 2017
Туризъм. Иновации. Стратегии : Юбилейна научна сесия : 50 г. Колеж по туризъм при Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 13 - 14 окт. 2017, Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2017, 378 - 381.
Статия 2016
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Специализирани видове туризъм – предизвикателства и перспективи : Кръгла маса] Scientific Work. Agricultural University – Plovdiv [Special Forms of Tourism - Challenges and Prospects : Round Table], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 60, 2016, 1, 353 - 360.
Overview of all publications