University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Mihal Stoyanov PhD

Assoc. Prof. Mihal Stoyanov PhD

Assoc. Prof. Mihal Stoyanov PhD

317а / онлайн през Google meet

michal.stojanov@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&user=ddUmkqEAAAAJ

CV

Онлайн консултации: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

Office hours for students

Thursday, Office 317а / Онлайн на адрес: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn: 11:00-13:00

Pending exam dates

11 Mar 2021, Office онлайн изпит: 11:00-12:00

01 Apr 2021, Office онлайн изпит: 11:00-12:00

Specialized Seminar
Master Degree Seminar
Quantitative Methods in Commerce
Planning and Analysis of Commercial Activity
Introduction to Trade
Type Year Publication
Статия 2021
Dialogue : E-Journal of Tsenov Academy, Svishtov : Tsenov Academy of Economics, 2021, 1, 36 - 49.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 80 - 92.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 10 - 16.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 95 - 102.
Студия 2020
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2020, 2, 151 - 162.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 2, 125 - 157.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 216 - 223.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 47 - 53.
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22 - 23. 05. 2019 г., София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, 127 - 136.
Студия 2019
Икономика 21 : Междууниверситетско списание = Economics 21 : Interuniversity Journal, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 9, 2019, 1, с. 48 - 66 ; p. 51 - 71.
Overview of all publications