University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Violeta Dimitrova, PhD

Assoc. Prof. Violeta Dimitrova, PhD

Assoc. Prof. Violeta Dimitrova, PhD

307 онлайн чрез google meet https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb

violeta_dimitrova@ue-varna.bg

CV

преподавател, катедра "Икономика и управление на търговията и услугите"

Office hours

Wednesday, Office 307: 14:00-15:00

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb, 08:30-09:30

Pending exam dates

20 Mar 2024, Office 307: 15:00-16:00

20 Mar 2024, Office онлайн чрез google meet https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb: 16:00-17:00

10 Apr 2024, Office 307: 15:00-16:00

10 Apr 2024, Office онлайн чрез meet.google.com/zzt-poiz-emi: 16:00-17:00

Sales Management
Management of Commercial Transactions
Sales Management and Advertising
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Business Economics Sales Management 4 6 1-305 08.05.2024 15:00 - 17:00
Omnichannel Trade Business Competitiveness of Commercial Business 5 29 eLearn 10.05.2024 09:00 - 11:00
Omnichannel Trade Business Competitiveness of Commercial Business 5 30 eLearn 10.05.2024 09:00 - 11:00
Economics and Trade Sales Management and Advertising 4 15 2-310 17.05.2024 13:00 - 15:00
Omnichannel Trade Business Marketing Research in Omnichannel Environment 5 29 eLearn 17.05.2024 10:00 - 12:00
Omnichannel Trade Business Marketing Research in Omnichannel Environment 5 30 eLearn 17.05.2024 10:00 - 12:00
Economics and Trade Sales Management and Advertising 4 47 eLearn 22.05.2024 11:00 - 13:00
Commodities Science and Customs Activity Management of Commercial Transactions 4 18 2-310 23.05.2024 11:00 - 13:00
Economics and Trade Management of Commercial Transactions 3 40 eLearn 08.06.2024 10:00 - 12:00
Economics and Trade Management of Commercial Transactions 3 13 1-232 20.06.2024 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
27.06.2024 12:00 - 14:00 eLearn
27.06.2024 14:00 - 16:00 1-223
28.06.2024 12:00 - 14:00 eLearn
28.06.2024 14:00 - 16:00 1-223
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 1, с. 23-33., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация = Commerce 5.0 – Digitalization and/or Humanization : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 64-71., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Студия 2023
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute. Bulgarian Academy of Sciences, 32, 2023, 6, 54-75., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus / Линк
Монография 2022
Варна : Стено, 2022, 112., ISBN(печатно) 978-619-241-219-7
Доклад 2022
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 624-632., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 124-132., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 2, 233-245., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов : Сборник доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 385-392.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади : Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна = Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Conference Proceedings : Jubilee International Scientific Conference : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 343 - 356., ISBN(печатно) 978-954-21-1040-8 , ISBN(онлайн) 978-954-21-1040-8 / Линк
Overview of all publications