University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Violeta Dimitrova, PhD

Assoc. Prof. Violeta Dimitrova, PhD

Assoc. Prof. Violeta Dimitrova, PhD

307 онлайн чрез google meet https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb

violeta_dimitrova@ue-varna.bg

CV

преподавател, катедра "Икономика и управление на търговията и услугите"

Office hours

Wednesday, Office 307: 14:00-15:00

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb, 08:30-09:30

Pending exam dates

20 Mar 2024, Office 307: 15:00-16:00

20 Mar 2024, Office онлайн чрез google meet https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb: 16:00-17:00

10 Apr 2024, Office 307: 15:00-16:00

10 Apr 2024, Office онлайн чрез google meet https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb: 16:00-17:00

Subject Year and Programme
Sales Management Year 4, БИЗН.ИК (Full-time)
Competitiveness of Commercial Business * Year 5, ОТБ (Distance learning)
Competitiveness of Commercial Business * Year 5, ОТБ-СНУ (Distance learning)
Competition and Competitiveness * Year 3, БИЗН.ИК (Full-time)
Management of Commercial Transactions Year 3, ИК.И Т. (Full-time)
Management of Commercial Transactions * Year 3, ИК.И Т. (Distance learning)
Management of Commercial Transactions Year 4, СМД (Full-time)
Trade Management * Year 3, ИК.И Т. (Full-time)
Sales Management and Advertising Year 4, ИК.И Т. (Full-time)
Sales Management and Advertising * Year 4, ИК.И Т. (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 2-129 Lecture Management of Commercial Transactions 13
Tuesday
10:15 13:00 2-132 Lecture Sales Management 6
Wednesday
10:15 13:00 2-225 Lecture Sales Management and Advertising 15
Thursday
10:15 13:00 2-132 Lecture Management of Commercial Transactions 18
Friday
13:30 16:00 2-130 Lecture Management of Commercial Transactions 1 18
Type Year Publication
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 1, с. 23-33., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Студия 2023
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute. Bulgarian Academy of Sciences, 32, 2023, 6, 54-75., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus / Линк
Монография 2022
Варна : Стено, 2022, 112., ISBN(печатно) 978-619-241-219-7
Доклад 2022
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 624-632., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 124-132., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 2, 233-245., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов : Сборник доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 385-392.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ., ISBN(онлайн) 978-619-210-050-6 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади : Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна = Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Conference Proceedings : Jubilee International Scientific Conference : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 343 - 356., ISBN(печатно) 978-954-21-1040-8 , ISBN(онлайн) 978-954-21-1040-8 / Линк
Overview of all publications