University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Violeta Dimitrova PhD

Assoc. Prof. Violeta Dimitrova PhD

Assoc. Prof. Violeta Dimitrova PhD

307 онлайн чрез google meet https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb

0882165164

violeta_dimitrova@ue-varna.bg

CV

преподавател, ръководител катедра "Икономика и управление на търговията"

Office hours

Monday, Office 307, https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb: 11:00-13:00

Office hours for students

Thursday, Office 307, https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb: 10:00-12:00

Pending exam dates

25 Oct 2021, Office 307, https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb : 10:00-11:00

15 Nov 2021, Office 307, https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb: 10:00-11:00

Subject Year and Programme
Sales Management Year 4, ИК.И Т. (Distance learning)
Master Degree Seminar Year 5, ГТБ (Part-time)
Master Degree Seminar Year 5, ГТБ-СНУ (Part-time)
Competitiveness of Commercial Business Year 5, ГТБ-СНУ (Part-time)
Competitiveness of Commercial Business Year 5, ГТБ (Part-time)
Trade Management Year 3, ИК.И Т. (Full-time)
Trade Management Year 5, ГТБ-СНУ (Part-time)
Home End Room L/S Course Week Group
2022-02-07 (Monday)
13:30 15:00 Е-312 Lecture Sales Management 46
2022-02-08 (Tuesday)
09:15 11:00 Е-312 Lecture Sales Management 46
2022-02-10 (Thursday)
11:15 13:00 Е-305 Lecture Sales Management 46
2022-02-11 (Friday)
12:38 14:46 H-208 Seminar Master Degree Seminar 18, 19
2022-02-12 (Saturday)
12:00 14:46 310 Seminar Master Degree Seminar 18, 19
2022-02-13 (Sunday)
09:00 11:46 312 Seminar Master Degree Seminar 18, 19
2022-02-14 (Monday)
09:00 11:46 312 Seminar Master Degree Seminar 18, 19
Type Year Publication
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 17).
Статия 2021
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 2, 233-245.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 3 - 11.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ISBN 978-619-210-050-6.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4. [Economic Science, Education and the Real Economy : Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference, Ded. to the 100th Ann. of UE-Varna] : Vol. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 343 - 356.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 30 June-6 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Ecology, Economics, Education and Legislation. Iss. 5.3. Environmental Economics, Sofia : STEF92 Technology Ltd, 19, 2019, 5.3, 741 - 748.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 3, 101 - 110.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията (1953 - 2018 г.) и 70 години специалност „Икономика и търговия” (1948 - 2018 г.), 12 октомври 2018 = Commerce 4.0 – Science, Practice and Education : International Scientific Conference, Варна : Наука и икономика, 2018, 23 - 34.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 161 - 168.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 24 Aug. - 2 Sept. 2018, Albena : STEF93 Technology Ltd., Vol. 5. Modern Science, 2018, N 1.5, 297 - 304.
Overview of all publications