University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Vanya Stoyanova PhD

Chief Assist. Prof. Vanya Stoyanova PhD

Chief Assist. Prof. Vanya Stoyanova PhD

431

vstoyanova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 431: 13:00-15:00

Tuesday, Office 431: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Informatics Year 1, СМД (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, НИИ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ПИМ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, СМД (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ССиЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 H-214 Seminar Informatics 16
Tuesday
13:30 15:00 437 Seminar Introduction to Statistics 16
15:15 17:00 51 Seminar Informatics 17
Thursday
13:30 15:00 51 Seminar Introduction to Statistics 6
15:15 17:00 434 Seminar Introduction to Statistics 24
17:15 19:00 304 Seminar Introduction to Statistics 23
Friday
11:15 13:00 H-203 Seminar Introduction to Statistics 7
13:30 15:00 303 Seminar Introduction to Statistics 22
15:15 17:00 50 Seminar Introduction to Statistics 17
Type Year Publication
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 6, 563-584., ISSN(печатно) 1310–2230, ISSN(онлайн) 1314–85321 / DOI 10.53656/math2021-6-1-kri
Статия 2021
Индустриални отношения и обществено развитие, София : Синдикат Висше образование - КТ Подкрепа https://podkrepa-svo.org/e-journal/?page_id=735 ), 2021, 3, 50-65.
Студия 2021
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки, 29, 2021, 5, 492-508., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–8575 / DOI 10.53656/str2021-5-5-stat / Web of Science
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 449 - 459.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 223 - 228.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2017, 350 - 361.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 265 - 272.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2014
Кръгла маса с международно участие "Магистърското обучение- проблеми и визия за бъдещето", Варна: Гея принт, 2014, 129-135.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 189 - 192.
Overview of all publications