University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Lyubomir Lyubenov, PhD

Chief Assist. Prof. Lyubomir Lyubenov, PhD

Chief Assist. Prof. Lyubomir Lyubenov, PhD

432

lyubenov@ue-varna.bg

CV

Pending exam dates

25 Mar 2024, Office eLearn (само за ДО) : 10:00-

15 Apr 2024, Office eLearn (само за ДО) https://meet.google.com/kdx-ohry-coy: 10:00-

29 Mar 2024, Office Н-201: 15:00-

26 Apr 2024, Office Н-201: 15:00-

Introduction to Statistics
Programme Subject Year Group Room Date Hour
International Tourism - in Russian Introduction to Statistics 2 45 Н-207 10.06.2024 14:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Студия 2024
City, Territory and Architecture, Springer Open, 11, 2024, 19, 1-20., ISSN(онлайн) 2195-2701 / DOI 10.1186/s40410-024-00240-w / Scopus
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 239., ISBN(печатно) 978-954-21-1146-7 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science : [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 21-28., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Други 2013
- Варна, 2013. - 168 с.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 1, с. 63 - 72.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 130 - 133.
Статия 2013
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2013, 1, 63-72.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 1, с. 53 - 61.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 442 - 449.
Overview of all publications