University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Lyubomir Lyubenov PhD

Chief Assist. Prof. Lyubomir Lyubenov PhD

Chief Assist. Prof. Lyubomir Lyubenov PhD

432

lyubenov@ue-varna.bg

https://meet.google.com/xva-qzzo-fen

CV

Office hours for students

Wednesday, Office https://meet.google.com/xva-qzzo-fen: 13:00-15:00

Thursday, Office https://meet.google.com/xva-qzzo-fen: 13:00-15:00

Pending exam dates

15 Mar 2021, Office неприсъствен: 10:00-12:00

19 Apr 2021, Office неприсъствен: 10:00-12:00

Subject Year and Programme
Introduction to Trade Year 2, СА (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Introduction to Trade Year 2, ПА (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, БИС (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, СК-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, СПНС-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, КЕС-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, ИМБ-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, МЧР-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, УПМ-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, РМК-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, СК-СПН (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, МТБ-СПН (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, МБрМ-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, МТБ-ДНДО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
09:15 11:00 50 Seminar Introduction to Statistics 16
11:15 13:00 50 Seminar Introduction to Statistics 10
13:30 15:00 H-214 Seminar Introduction to Statistics 27
Wednesday
15:15 17:00 53 Seminar Introduction to Statistics 29
17:15 19:00 448 Seminar Introduction to Trade 1, 3
Thursday
11:15 13:00 438 Seminar Quantitative Methods 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54
15:15 17:00 H-102 Seminar Introduction to Trade 2, 4
17:15 19:00 50 Seminar Introduction to Statistics 28
Type Year Publication
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 1, с. 63 - 72.
Други 2013
- Варна, 2013. - 168 с.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 130 - 133.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 1, с. 53 - 61.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 4. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 442 - 449.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие, Изд. “Наука и икономика”, ИУ - Варна, 2010, с. 613-618.
Учебник 2009
Трето преработено и допълнено издание, Варна: Наука и икономика, 2009, 300 с..
Доклад 2006
Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век, Изд. „Наука и икономика“, ИУ – Варна, 2006, с. 225-237.
Overview of all publications